BetStatus - My Bet Slip Live

11
ASO score
Text
32/100
Graphic
0/100
Reviews
0/100
Other
0/100
Additional Information
Rating:
3.9
Voted: 5.32K
Website:
Email:
Privacy Policy:
Categories: Sports
Size: 8MB
iAP: 11.99 - 229.99 $
Installs: 516.88K
App Age: 9 years 6 months
Release Date: Mar 30, 2013
Last Update: Apr 21, 2022
Version: 4.4.3
Version history
4.4.3
Apr 21, 2022
General update
4.4.2
Dec 07, 2021
General update
Version history
4.4.3
Apr 21, 2022
General update
4.4.2
Dec 07, 2021
General update
4.4.1
Nov 10, 2021
General update
4.2.91
Dec 16, 2020
Minor bug fixes
4.2.9
Nov 26, 2020
4.2.8
Oct 20, 2020
4.2.7
Oct 16, 2020
4.2.6
Oct 14, 2020
4.2.4
Sep 18, 2020
4.2.3
Sep 15, 2020
4.2.2
Sep 11, 2020
4.2.1
Aug 27, 2020
4.1.6
Jul 10, 2020
4.1.4
Jun 22, 2020
4.1.2
Jun 08, 2020
4.0.3
Mar 15, 2020
4.0.2
Mar 12, 2020
4.0.1
Feb 29, 2020
4.0.0
Feb 28, 2020
3.9.3
Dec 21, 2019
3.9.2
Nov 14, 2019
3.9.1
Nov 07, 2019
3.9.0
Nov 03, 2019
3.8.4
Oct 21, 2019
3.8.3
Oct 14, 2019
3.8.2
Oct 06, 2019
3.8.1
Sep 30, 2019
3.8.0
Aug 23, 2019
3.7.9
Aug 05, 2019
3.7.8
Jul 17, 2019
3.7.7
May 28, 2019
3.7.6
May 06, 2019
3.7.5
Mar 29, 2019
3.7.4
Mar 08, 2019
3.7.1
Jan 10, 2019
3.7.0
Jan 04, 2019
3.6.4
Oct 27, 2018
3.6.2
Oct 24, 2018
3.6.1
Sep 13, 2018
3.6.0
Sep 11, 2018
3.5.8
Jun 25, 2018
3.5.6
Jun 19, 2018
3.5.3
Jun 14, 2018
3.5.0
Jun 02, 2018
3.4.0
May 16, 2018
3.1.3
Apr 12, 2018
3.1.2
Apr 02, 2018
3.1.1
Mar 30, 2018
3.0.3
Mar 15, 2018
3.0.2
Mar 11, 2018
3.0.1
Mar 05, 2018
0
Mar 30, 2013
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 517.8K
Category Top Average: 68.9M
-68.4M
Rating
Current App: 3.9
Category Top Average: 4.24
-0.34
Number of Ratings (Voted)
Current App: 5.3K
Category Top Average: 1.8M
-1.8M
App Age
Current App: 9y 6m
Category Top Average: 4y 1m
+5y 4m
In-app Purchases Price
Current App: $117.99
Category Top Average: $51.30
+$66.69
Update Frequency
Current App: 135d
Category Top Average: 38d
97d
Title Length
Current App: 28
Category Top Average: 21
+7
Short Description Length
Current App: 57
Category Top Average: 63
-6
Description Length
Current App: 975
Category Top Average: 2 365
-1 390
Number of Screenshots
Current App: 0
Category Top Average: 2
-2
Has Video?
Current App: Yes
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 8MB
Category Top Average: 121MB
-113MB

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Sep 28, 2022
Oct 05, 2022
Sep 28, 2022: 16
Oct 05, 2022: -8 24 -8
Load more
New
Sep 28, 2022
Oct 05, 2022
Load more
Trending Up
Sep 28, 2022
Oct 05, 2022
Load more
Trending Down
Sep 28, 2022
Oct 05, 2022
Sep 28, 2022: 16
Oct 05, 2022: -8 24 -8
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
516.9K
Last month icon
Last month
5.3K

Text ASO

Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 30 of 50
)
BetStatus - Mon pari en direct
Title (
Characters: 30 of 50
)
BetStatus - Mon pari en direct
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 32 of 50
)
BetStatus - La mia schedina Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 42 of 50
)
BetStatus - Meu boletim de apostas ao vivo
Title (
Characters: 42 of 50
)
BetStatus - Meu boletim de apostas ao vivo
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 36 of 50
)
BetStatus - Mi hoja de apuestas LIVE
Title (
Characters: 38 of 50
)
BetStatus - Mi boleto de apuestas LIVE
Title (
Characters: 38 of 50
)
BetStatus - Mi boleto de apuestas LIVE
Title (
Characters: 38 of 50
)
BetStatus - Mi boleto de apuestas LIVE
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Title (
Characters: 28 of 50
)
BetStatus - My Bet Slip Live
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Laat jy jou verbintenis spoor in 'n eenvoudige manier en in real time.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Ju lejoni të gjurmoni bastet tuaja në një mënyrë të thjeshtë dhe në kohë reale.
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
በአንድ ቀላል መንገድ እና በትክክለኛው ጊዜ ውስጥ እያስያዘ እንዲከታተሉ ያስችልዎታል.
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
تتيح لك تتبع الرهانات الخاصة بك بطريقة بسيطة وفي الوقت الحقيقي.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Թող դուք հետեւել ձեր խաղադրույքները մի պարզ ձեւով եւ իրական ժամանակում.
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
Bir sadə şəkildə və real vaxt sizin bahis takip imkan verir.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
আপনি একটি সহজ উপায় এবং রিয়েল টাইমে আপনার কয়টা বেট ট্র্যাক করা যাক.
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Utzi zure apustuak jarraipena duzu modu sinple batean eta denbora errealean.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Няхай вам адсочваць вашыя стаўкі ў простай форме і ў рэжыме рэальнага часу.
Short Description (
Characters: 55 of 80
)
Нека да следите залози по прост начин и в реално време.
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
သင်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းနှင့်စစ်မှန်သောအချိန်ရှိသင့်အလောင်းအစားများကိုခြေရာခံကြကုန်အံ့။
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
Seguirem les seves apostes de forma senzilla i en temps real.
Short Description (
Characters: 21 of 80
)
让你在一个简单的方法,并实时跟踪你的赌注。
Short Description (
Characters: 21 of 80
)
讓你在一個簡單的方法,並實時跟踪你的賭注。
Short Description (
Characters: 21 of 80
)
讓你在一個簡單的方法,並實時跟踪你的賭注。
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Neka vam pratiti svoje oklade na jednostavan način iu stvarnom vremenu.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Nechte si sledovat své sázky jednoduchým způsobem a v reálném čase.
Short Description (
Characters: 59 of 80
)
Lad dig spore dine indsatser på en enkel måde og i realtid.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Laat u uw inzet te volgen op een eenvoudige manier en in real time.
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Let you track your bets in a simple way and in real time.
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Let you track your bets in a simple way and in real time.
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Let you track your bets in a simple way and in real time.
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Let you track your bets in a simple way and in real time.
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Let you track your bets in a simple way and in real time.
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Let you track your bets in a simple way and in real time.
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Let you track your bets in a simple way and in real time.
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
Olgu teil jälgida oma ennustused lihtsal viisil ja reaalajas.
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Hayaan mong subaybayan ang iyong mga taya sa isang simpleng paraan at sa real time.
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
Voit seurata vedot yksinkertaisella tavalla ja reaaliajassa.
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Suivez tous vos paris de manière simple et en temps réel.
Short Description (
Characters: 57 of 80
)
Suivez tous vos paris de manière simple et en temps réel.
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Permiten que acompañe as súas apostas dunha forma sinxela e en tempo real.
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
გაძლევთ აკონტროლოთ თქვენი ფსონი მარტივი გზა და რეალურ დროში.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Lassen Sie Ihre Wetten auf einfache Weise und in Echtzeit zu verfolgen.
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε τα στοιχήματά σας με απλό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
તમને તમારા બેટ્સને એક સરળ રીતે અને રીઅલ ટાઇમમાં ટ્ર trackક કરવા દો.
Short Description (
Characters: 48 of 80
)
מאפשר לך לעקוב ההימור שלך בצורה פשוטה ובזמן אמת.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
आप एक सरल तरीके से और वास्तविक समय में अपने दांव को ट्रैक करते हैं।
Short Description (
Characters: 53 of 80
)
Lekövetheti a fogadások egyszerű módon, valós időben.
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Leyfðu þér að fylgjast veðmál þín á einfaldan hátt og í rauntíma.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Biarkan Anda melacak taruhan Anda dengan cara yang sederhana dan secara real time.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Questa app ti permette di controllare lo stato della tua schedina in tempo reale
Short Description (
Characters: 35 of 80
)
あなたは簡単な方法で、リアルタイムであなたの賭けを追跡してみましょう。
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
ನೀವು ಒಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಂತಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವಕಾಶ.
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Сіздің ставкаңызды қарапайым және нақты уақытта қадағалауға рұқсат етіңіз.
Short Description (
Characters: 108 of 80
)
សូម​ឱ្យ​អ្នក​តាម​ដាន​រាល់​ការភ្នាល់​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​វិធី​ដ៏​សាមញ្ញ​មួយ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​ពេល​វេលា​ពិត​ប្រាកដ​។
Short Description (
Characters: 31 of 80
)
간단한 방법으로 실시간으로 베팅을 추적 할 수 있습니다.
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Эгер жөнөкөй жол менен реалдуу убакыт режиминде коюмду көз болсун.
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
ຂໍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຕິດ​ຕາມ bets ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ​ແລະ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​.
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Ļaujiet jums izsekot jūsu derību vienkāršā veidā un reālajā laikā.
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Leiskite jums sekti savo statymus paprastu būdu ir realiu laiku.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Овозможи да ги пратите на вашиот облози на едноставен начин и во реално време.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Marilah anda mengesan pertaruhan anda dengan cara yang mudah dan dalam masa nyata.
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
ലളിതമായൊരു വഴിയിൽ തൽസമയം നിങ്ങളുടെ ബെറ്റുകൾ ട്രാക്ക് അനുവദിക്കുക.
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
आपण एक सोपा मार्ग आणि रिअल टाइम मध्ये आपल्या बेट ट्रॅक द्या.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Хэрэв та энгийн аргаар болон бодит цаг хугацаанд нь таны бооцоогоо хянах үзье.
Short Description (
Characters: 56 of 80
)
तपाईं सरल तरिका र वास्तविक समय मा आफ्नो बाजी ट्रैक गरौं।
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
Du kan spore dine spill på en enkel måte og i sanntid.
Short Description (
Characters: 54 of 80
)
Du kan spore dine spill på en enkel måte og i sanntid.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
به شما اجازه می ردیابی شرط خود را در یک راه ساده و در زمان واقعی است.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
به شما اجازه می ردیابی شرط خود را در یک راه ساده و در زمان واقعی است.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
به شما اجازه می ردیابی شرط خود را در یک راه ساده و در زمان واقعی است.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
به شما اجازه می ردیابی شرط خود را در یک راه ساده و در زمان واقعی است.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Niech Ci śledzić swoje zakłady w prosty sposób i w czasie rzeczywistym.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Permite que você acompanhe suas apostas de maneira simples e em tempo real.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Permite que você acompanhe suas apostas de maneira simples e em tempo real.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਿਓ.
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
Să vă urmăriți pariurile dvs. într-un mod simplu și în timp real.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Пусть вам отслеживать ваши ставки в простой форме и в режиме реального времени.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Нека да пратите своје улоге на једноставан начин и у реалном времену.
Short Description (
Characters: 55 of 80
)
ඔබ සරල ක්රමයක් හා තථ්ය කාලීන ඔබගේ ඔට්ටු නිරීක්ෂණය කරමු.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Nechajte si sledovať svoje stávky jednoduchým spôsobom a v reálnom čase.
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Naj vam spremljate svoje stave na preprost način in v realnem času.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Esta app te permite controlar el estado de tu hoja de apuestas en tiempo real.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Esta app te permite controlar el estado de tu boleto de apuestas en tiempo real.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Esta app te permite controlar el estado de tu boleto de apuestas en tiempo real.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Esta app te permite controlar el estado de tu boleto de apuestas en tiempo real.
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Hebu wewe kufuatilia bets yako kwa njia rahisi na katika muda halisi.
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
Låt dig spåra dina insatser på ett enkelt sätt och i realtid.
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
நீங்கள் ஒரு எளிய வழி மற்றும் உண்மையான நேரத்தில் உங்கள் சவால் கண்காணிக்க அனுமதிக்க.
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
మీరు ఒక సాధారణ మార్గం మరియు నిజ సమయం లో మీ పందెం ట్రాక్ కదా.
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
ช่วยให้คุณสามารถติดตามการเดิมพันของคุณในวิธีที่ง่ายและในเวลาจริง
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Eğer basit bir şekilde ve gerçek zamanlı olarak bahis izlemek edelim.
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Нехай вам відстежувати ваші ставки в простій формі і в режимі реального часу.
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
آپ کو ایک آسان طریقہ اور حقیقی وقت میں اپنے دانو کو ٹریک کرنے دیں۔
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Hãy để bạn theo dõi các cược của bạn một cách đơn giản và trong thời gian thực.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Ake umkhondo ngezimali zakho ngendlela elula futhi ngesikhathi real.
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 1212 of 4000
)
Aimez-vous les paris, mais vous en avez assez de devoir vérifier plusieurs ligues différentes ? Vous rappelez-vous des paris de chaque match ? BetStatus Vous permet de suivre vos paris de manière simple ! Il suffit de saisir vos paris et de vérifier leur statut en temps réel. Pour chaque match, vous saurez immédiatement si vous gagnez ou si vous perdez votre mise, ou si vous avez déjà parié. Il y a de nouvelles fonctionnalités dans cette version, elles comprennent : - Une interface totalement repensée - Plus de genres de paris - Notifications push - Vos paris sont accessibles sur tous les appareils (cloud) Tout cela pour un bon prix : GRATUIT ! Les résultats que vous sélectionnez sont : vainqueur du match, handicap, double chance, buts en dessous / au dessus, impair / pair, les deux équipes marquent, à la mi-temps, mi-temps / fin du match, score correct, total des buts, l'équipe à la maison à marquer, l'équipe à l'extérieur à marquer, sous / sur la première mi-temps, sous / sur la seconde mi-temps et bien plus encore ! Voulez-vous plus de genres de paris ? Contactez-nous ! En cas de prolongation ou de pénalité, seul le score final à la fin du temps réglementaire sera affiché.}
Read more
Description (
Characters: 1212 of 4000
)
Aimez-vous les paris, mais vous en avez assez de devoir vérifier plusieurs ligues différentes ? Vous rappelez-vous des paris de chaque match ? BetStatus Vous permet de suivre vos paris de manière simple ! Il suffit de saisir vos paris et de vérifier leur statut en temps réel. Pour chaque match, vous saurez immédiatement si vous gagnez ou si vous perdez votre mise, ou si vous avez déjà parié. Il y a de nouvelles fonctionnalités dans cette version, elles comprennent : - Une interface totalement repensée - Plus de genres de paris - Notifications push - Vos paris sont accessibles sur tous les appareils (cloud) Tout cela pour un bon prix : GRATUIT ! Les résultats que vous sélectionnez sont : vainqueur du match, handicap, double chance, buts en dessous / au dessus, impair / pair, les deux équipes marquent, à la mi-temps, mi-temps / fin du match, score correct, total des buts, l'équipe à la maison à marquer, l'équipe à l'extérieur à marquer, sous / sur la première mi-temps, sous / sur la seconde mi-temps et bien plus encore ! Voulez-vous plus de genres de paris ? Contactez-nous ! En cas de prolongation ou de pénalité, seul le score final à la fin du temps réglementaire sera affiché.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 1156 of 4000
)
Ti piace scommettere ma sei stanco di controllare 10 campionati diversi? Di ricordare la scommessa relativa a ogni partita? BetStatus ti permette di tenere traccia delle tue scommesse in modo semplice. Basta inserire le tue scommesse e verificare il loro stato in tempo reale! Saprai immediatamente se per ogni partita stai vincendo o perdendo la tua scommessa, o se e' stata già vinta o persa! Le nuove funzionalità di questa versione includono: - Interfaccia completamente ridisegnata - Nuovi tipi di scommesse - Notifiche push - Le tue scommesse sono accessibili su tutti i tuoi dispositivi (sistema cloud) È tutto ciò ad un prezzo eccezionale: GRATIS! I tipi di scommesse che potrai selezionare sono: esito finale, handicap, doppia chance, under/over, pari/dispari, gol/nogol, esito primo tempo, esito parziale/finale, risultato esatto, gol totali, gol squadra casa si/no, gol squadra ospite si/no, under/over primo tempo, under/over secondo tempo e molte altre! Ti servono altri tipi di scommesse? Contattaci! Nelle partite con tempi supplementari o rigori verra' visualizzato solo il punteggio finale al termine dei tempi regolamentari.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 1082 of 4000
)
Você gosta de apostar, mas está cansado de conferir muitas ligas diferentes? De lembrar da aposta em cada jogo? BetStatus Permite você acompanhar suas apostas de uma maneira simples! Simplesmente insira suas apostas e verifique o status delas em tempo real. Para cada jogo individualmente, você saberá imediatamente se está ganhando ou perdendo sua aposta - ou se já acabou. Muitos novos recursos nesta versão, incluindo: - Interface totalmente redesenhada - Mais tipos de apostas - Notificações via push - Suas apostas acessíveis em qualquer dispositivo (sistema em nuvem) Tudo isso por um ótimo preço: GRÁTIS! Os resultados que você seleciona são: resultado final, handicap, chance dupla, gols mais/menos, ímpar/par, ambas marcam, intervalo, intervalo/final, placar correto, total de gols, time da casa para marcar, time visitante para marcar, gols mais/menos no primeiro tempo, gols mais/menos no segundo tempo e muito mais! Quer mais tipos de apostas? Contate-Nos! No caso de prorrogação ou penalidades, apenas a pontuação final no final do tempo regulamentar será exibida.}
Read more
Description (
Characters: 1082 of 4000
)
Você gosta de apostar, mas está cansado de conferir muitas ligas diferentes? De lembrar da aposta em cada jogo? BetStatus Permite você acompanhar suas apostas de uma maneira simples! Simplesmente insira suas apostas e verifique o status delas em tempo real. Para cada jogo individualmente, você saberá imediatamente se está ganhando ou perdendo sua aposta - ou se já acabou. Muitos novos recursos nesta versão, incluindo: - Interface totalmente redesenhada - Mais tipos de apostas - Notificações via push - Suas apostas acessíveis em qualquer dispositivo (sistema em nuvem) Tudo isso por um ótimo preço: GRÁTIS! Os resultados que você seleciona são: resultado final, handicap, chance dupla, gols mais/menos, ímpar/par, ambas marcam, intervalo, intervalo/final, placar correto, total de gols, time da casa para marcar, time visitante para marcar, gols mais/menos no primeiro tempo, gols mais/menos no segundo tempo e muito mais! Quer mais tipos de apostas? Contate-Nos! No caso de prorrogação ou penalidades, apenas a pontuação final no final do tempo regulamentar será exibida.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 1183 of 4000
)
¿Te gusta apostar pero estás cansado de controlar 10 competiciones distintas? ¿De tener que recordar la apuesta de cada partido? BetStatus es la aplicación para todos los apostantes que te permite insertar todos los partidos con su correspondiente apuesta de tu hoja y poder controlar el estado en tiempo real. ¡Sabrás inmediatamente si para cada partido estás ganando o perdiendo tu apuesta, o si ya la has ganado o perdido! Las nuevas características de esta versión son: - La interfaz ha sido totalmente rediseñado - Más tipos de apuesta - Notificaciones push - Sus apuestas accesible en cada dispositivo (sistema cloud) Y todo esto a un precio excepcional: GRATIS¡¡ Los tipos de apuestas que podrás seleccionar son: resultado final, handicap, doble, más de/menos de, par/impar, gol/ no gol, resultado del primer tiempo, resultado parcial/final, resultado exacto, goles totales, gol del equipo local si/no, gol del equipo visitante si/no, más de/menos de en el primer tiempo, más de/menos de en el segundo tiempo. ¿Quieres más Tipos de Apuestas? Contáctenos! En los partidos con prórroga o penaltis vendrá visualizada solo la puntuación al final de los tiempos reglamentarios.}
Read more
Description (
Characters: 1186 of 4000
)
¿Te gusta apostar pero estás cansado de controlar 10 competiciones distintas? ¿De tener que recordar la apuesta de cada partido? BetStatus es la aplicación para todos los apostantes que te permite insertar todos los partidos con su correspondiente apuesta de tu boletín y poder controlar el estado en tiempo real. ¡Sabrás inmediatamente si para cada partido estás ganando o perdiendo tu apuesta, o si ya la has ganado o perdido! Las nuevas características de esta versión son: - La interfaz ha sido totalmente rediseñado - Más tipos de apuesta - Notificaciones push - Sus apuestas accesible en cada dispositivo (sistema cloud) Y todo esto a un precio excepcional: GRATIS¡¡ Los tipos de apuestas que podrás seleccionar son: resultado final, handicap, doble, más de/menos de, par/impar, gol/ no gol, resultado del primer tiempo, resultado parcial/final, resultado exacto, goles totales, gol del equipo local si/no, gol del equipo visitante si/no, más de/menos de en el primer tiempo, más de/menos de en el segundo tiempo. ¿Quieres más Tipos de Apuestas? Contáctenos! En los partidos con prórroga o penaltis vendrá visualizada solo la puntuación al final de los tiempos reglamentarios.}
Read more
Description (
Characters: 1186 of 4000
)
¿Te gusta apostar pero estás cansado de controlar 10 competiciones distintas? ¿De tener que recordar la apuesta de cada partido? BetStatus es la aplicación para todos los apostantes que te permite insertar todos los partidos con su correspondiente apuesta de tu boletín y poder controlar el estado en tiempo real. ¡Sabrás inmediatamente si para cada partido estás ganando o perdiendo tu apuesta, o si ya la has ganado o perdido! Las nuevas características de esta versión son: - La interfaz ha sido totalmente rediseñado - Más tipos de apuesta - Notificaciones push - Sus apuestas accesible en cada dispositivo (sistema cloud) Y todo esto a un precio excepcional: GRATIS¡¡ Los tipos de apuestas que podrás seleccionar son: resultado final, handicap, doble, más de/menos de, par/impar, gol/ no gol, resultado del primer tiempo, resultado parcial/final, resultado exacto, goles totales, gol del equipo local si/no, gol del equipo visitante si/no, más de/menos de en el primer tiempo, más de/menos de en el segundo tiempo. ¿Quieres más Tipos de Apuestas? Contáctenos! En los partidos con prórroga o penaltis vendrá visualizada solo la puntuación al final de los tiempos reglamentarios.}
Read more
Description (
Characters: 1186 of 4000
)
¿Te gusta apostar pero estás cansado de controlar 10 competiciones distintas? ¿De tener que recordar la apuesta de cada partido? BetStatus es la aplicación para todos los apostantes que te permite insertar todos los partidos con su correspondiente apuesta de tu boletín y poder controlar el estado en tiempo real. ¡Sabrás inmediatamente si para cada partido estás ganando o perdiendo tu apuesta, o si ya la has ganado o perdido! Las nuevas características de esta versión son: - La interfaz ha sido totalmente rediseñado - Más tipos de apuesta - Notificaciones push - Sus apuestas accesible en cada dispositivo (sistema cloud) Y todo esto a un precio excepcional: GRATIS¡¡ Los tipos de apuestas que podrás seleccionar son: resultado final, handicap, doble, más de/menos de, par/impar, gol/ no gol, resultado del primer tiempo, resultado parcial/final, resultado exacto, goles totales, gol del equipo local si/no, gol del equipo visitante si/no, más de/menos de en el primer tiempo, más de/menos de en el segundo tiempo. ¿Quieres más Tipos de Apuestas? Contáctenos! En los partidos con prórroga o penaltis vendrá visualizada solo la puntuación al final de los tiempos reglamentarios.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more
Description (
Characters: 975 of 4000
)
Do you like betting but you are tired of checking many different leagues? Remember the bet on each game? BetStatus Let you track your bets in a simple way! Simply input your bets and check their status real time. For each game individually you'll know immediately if you are winning or losing your bet – or if you already have. Many new features in this version, including: - Totally redesigned interface - More bet types - Push notifications - Your bets accessible on every device (cloud system) All this for one great price: FREE! The results that you select are: match winner, handicap, double chance, goals under / over, odd / even, both team to score, half time, halftime / fulltime, correct score, total goals, home team to score , away team to score, under / over first half, under / over second half and many more! Want more Bet Types? Contact Us! In the case of extra time or penalties only the final score at the end of the regular time will be displayed.}
Read more

Visual ASO

Screenshots

Rating & Reviews

Reviews Overview
🧐 Coming Soon…
Rating
3.9
5 316 voters

Reviews

Availability in countries

How to download BetStatus - My Bet Slip Live for Android?

This app is available for Android, so you can log into your Google Play, find it and start downloading.

Easy way to install BetStatus - My Bet Slip Live on smartphone from Asolytics. Just click on ”Get the app” button.

BetStatus - My Bet Slip Live statistics

BetStatus - My Bet Slip Live rating on Google Play is 3.9. According to BetStatus - My Bet Slip Live reviews app has 5 316 votes. On Asolytics you can read reviews of users and sort on:

  • negative
  • positive
  • negative without answers

Latest update was on Apr 21, 2022.

Who created BetStatus - My Bet Slip Live?

The developer name is Mobileprime OÜ. Age of application is 9 years 6 months.

Check all data and compare with others by Asolytics.