Lifesum: Healthy Eating & Diet

75
ASO score
Text
54/100
Graphic
86/100
Reviews
97/100
Other
0/100
Additional Information
Rating:
4.51
Voted: 29.91M
Google Play Link:
Website: -
Email:
Privacy Policy:
Categories: Health & Fitness
Size: -
iAP: 4.49 - 54.99 $
Installs: 22.77M
App Age: 11 years 6 months
Release Date: Jun 16, 2011
Last Update: Mar 30, 2021
Version: Varies with device
Version history
Varies with device
Mar 30, 2021
We&#39;ve done some work on the diary to give you more insights into your health journey. Now there&#39;s more details, more graphs, more colors, and it shows what diet plan you&#39;re on. In short, it&#39;s more you. <br><br>We hope you&#39;ll like it! If you have any questions, please drop us a line: contact@lifesum.com<br><br>Stay golden!<br>Lifesum crew
0
Jun 16, 2011
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 22.8M
Category Top Average: 21.3M
+7%
Rating
Current App: 4.51
Category Top Average: 4.39
+3%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 320.8K
Category Top Average: 328.3K
-2%
App Age
Current App: 11y 5m
Category Top Average: 5y 10m
+96%
In-app Purchases Price
Current App: $28
Category Top Average: $57
-50%
Update Frequency
Current App: 3575d
Category Top Average: 178d
+1 910%
Title Length
Current App: 30
Category Top Average: 27
+11%
Short Description Length
Current App: 76
Category Top Average: 74
+3%
Description Length
Current App: 3 861
Category Top Average: 3 131
+23%
Number of Screenshots
Current App: 119
Category Top Average: 80
+48%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 0MB
Category Top Average: 57MB

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Nov 27, 2022: 11
Dec 04, 2022: +1 10 +1
Nov 27, 2022: 18
Dec 04, 2022: +4 14 +4
Nov 27, 2022: 21
Dec 04, 2022: +4 17 +4
Nov 27, 2022: 27
Dec 04, 2022: +7 20 +7
Nov 27, 2022: 31
Dec 04, 2022: -1 32 -1
Nov 27, 2022: 48
Dec 04, 2022: +14 34 +14
Nov 27, 2022: 39
Dec 04, 2022: +2 37 +2
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 42 IN
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 46 IN
Load more
New
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 15 IN
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 39 IN
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 42 IN
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 46 IN
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 47 IN
Load more
Trending Up
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Nov 27, 2022: 10
Dec 04, 2022: +2 8 +2
Nov 27, 2022: 10
Dec 04, 2022: +1 9 +1
Nov 27, 2022: 11
Dec 04, 2022: +1 10 +1
Nov 27, 2022: 16
Dec 04, 2022: +3 13 +3
Nov 27, 2022: 18
Dec 04, 2022: +4 14 +4
Nov 27, 2022: 20
Dec 04, 2022: +4 16 +4
Nov 27, 2022: 21
Dec 04, 2022: +4 17 +4
Nov 27, 2022: 27
Dec 04, 2022: +7 20 +7
Nov 27, 2022: 45
Dec 04, 2022: +19 26 +19
Nov 27, 2022: 48
Dec 04, 2022: +14 34 +14
Load more
Trending Down
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Nov 27, 2022: 12
Dec 04, 2022: -3 15 -3
Nov 27, 2022: 14
Dec 04, 2022: -7 21 -7
Nov 27, 2022: 23
Dec 04, 2022: -1 24 -1
Nov 27, 2022: 18
Dec 04, 2022: -11 29 -11
Nov 27, 2022: 31
Dec 04, 2022: -1 32 -1
Nov 27, 2022: 31
Dec 04, 2022: -1 32 -1
Nov 27, 2022: 29
Dec 04, 2022: -4 33 -4
Nov 27, 2022: 17
Dec 04, 2022: -16 33 -16
Nov 27, 2022: 40
Dec 04, 2022: -3 43 -3
Nov 27, 2022: 49
Dec 04, 2022: -1 50 -1
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
22.8M
Last month icon
Last month
123.7K

Text ASO

Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 28 of 50
)
Lifesum: Smartere spisevaner
Title (
Characters: 20 of 50
)
Lifesum: Gezond Eten
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 20 of 50
)
Lifesum: Manger sain
Title (
Characters: 20 of 50
)
Lifesum: Manger sain
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 27 of 50
)
Lifesum: Gesunde Ernährung
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 22 of 50
)
Lifesum: Mangiare Sano
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 18 of 50
)
Lifesum: Spis Sunt
Title (
Characters: 18 of 50
)
Lifesum: Spis Sunt
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 29 of 50
)
Lifesum: Alimentação Saudável
Title (
Characters: 29 of 50
)
Lifesum: Alimentação Saudável
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 25 of 50
)
Lifesum: здоровое питание
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 26 of 50
)
Lifesum: Alimentación Sana
Title (
Characters: 26 of 50
)
Lifesum: Alimentación Sana
Title (
Characters: 29 of 50
)
Lifesum: Contador de Calorias
Title (
Characters: 26 of 50
)
Lifesum: Alimentación Sana
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 26 of 50
)
Lifesum: Smartare matvanor
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Title (
Characters: 30 of 50
)
Lifesum: Healthy Eating & Diet
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
Meer as &#39;n kalorie-teller: maaltydplanne, intermitterende vas, gewoonte-spoorsnyer
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Më shumë se një numërues i kalorive: plane vaktesh, agjërim me ndërprerje, gjurmues zakonesh
Short Description (
Characters: 43 of 80
)
ከካሎሪ ቆጣሪ በላይ፡ የምግብ ዕቅዶች፣ ጊዜያዊ ጾም፣ ልማድ መከታተያ
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
أكثر من مجرد عداد للسعرات الحرارية: خطط الوجبات ، والصيام المتقطع ، وتتبع العادات
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Ավելի քան կալորիաների հաշվիչ. սննդի պլաններ, ընդհատվող ծոմապահություն, սովորությունների հետքեր
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Kalori sayğacından daha çox: yemək planları, aralıq oruc, vərdiş izləyicisi
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
ক্যালোরি কাউন্টারের চেয়ে বেশি: খাবারের পরিকল্পনা, বিরতিহীন উপবাস, অভ্যাস ট্র্যাকার
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Kaloria kontagailua baino gehiago: otordu-planak, tarteka baraualdia, ohitura-jarraitzailea
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Больш, чым лічыльнік калорый: планы харчавання, перыядычнае галаданне, трэкер звычак
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Повече от брояч на калории: планове за хранене, периодично гладуване, проследяване на навици
Short Description (
Characters: 96 of 80
)
ကယ်လိုရီကောင်တာထက်ပိုသည်- အစားအသောက်အစီအစဉ်များ၊ ဆက်တိုက်အစာရှောင်ခြင်း၊ အလေ့အကျင့်ခြေရာခံခြင်း။
Short Description (
Characters: 97 of 80
)
Més que un comptador de calories: plans d&#39;àpats, dejuni intermitent, rastrejador d&#39;hàbits
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
不仅仅是卡路里计数器:膳食计划、间歇性禁食、习惯追踪器
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
不僅僅是卡路里計數器:膳食計劃、間歇性禁食、習慣追踪器
Short Description (
Characters: 27 of 80
)
不僅僅是卡路里計數器:膳食計劃、間歇性禁食、習慣追踪器
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Više od brojača kalorija: planovi obroka, povremeni post, praćenje navika
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Více než počítadlo kalorií: jídelní plány, přerušovaný půst, sledovač návyků
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Ikke bare en kalorietæller: kostplan, maddagbog, ernæringsberegner, opskrifter.
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
Calorieteller, gewichtstracker &amp; maaltijdplanner. Eet gezond &amp; verlies gewicht
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
More than a calorie counter: meal plans, intermittent fasting, habit tracker
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
More than a calorie counter: meal plans, intermittent fasting, habit tracker
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
More than a calorie counter: meal plans, intermittent fasting, habit tracker
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
More than a calorie counter: meal plans, intermittent fasting, habit tracker
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
More than a calorie counter: meal plans, intermittent fasting, habit tracker
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
More than a calorie counter: meal plans, intermittent fasting, habit tracker
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
More than a calorie counter: meal plans, intermittent fasting, habit tracker
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Rohkem kui kaloriloendur: toitumisplaanid, vahelduv paastumine, harjumuste jälgija
Short Description (
Characters: 99 of 80
)
Higit pa sa calorie counter: mga plano sa pagkain, paulit-ulit na pag-aayuno, tagasubaybay ng ugali
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Enemmän kuin kalorilaskuri: ateriasuunnitelmat, ajoittainen paasto, tottumusten seuranta
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Plus qu&#39;un compteur de calories : plans de repas équilibrés, jeûne intermittent.
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Plus qu&#39;un compteur de calories : plans de repas équilibrés, jeûne intermittent.
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
Máis que un contador de calorías: plans de comidas, xaxún intermitente, rastreador de hábitos
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
მეტი, ვიდრე კალორიების მრიცხველი: კვების გეგმები, წყვეტილი მარხვა, ჩვევების ტრეკერი
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Mehr als ein Kalorienzähler: Ernährungspläne zum Abnehmen, Intervallfasten, Diät
Short Description (
Characters: 105 of 80
)
Περισσότερα από έναν μετρητή θερμίδων: προγράμματα γευμάτων, διαλείπουσα νηστεία, παρακολούθηση συνήθειας
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
કેલરી કાઉન્ટર કરતાં વધુ: ભોજન યોજનાઓ, તૂટક તૂટક ઉપવાસ, આદત ટ્રેકર
Short Description (
Characters: 65 of 80
)
יותר ממונה קלוריות: תוכניות ארוחות, צום לסירוגין, מעקב אחר הרגלים
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
एक कैलोरी काउंटर से अधिक: भोजन योजना, आंतरायिक उपवास, आदत ट्रैकर
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Több mint egy kalóriaszámláló: étkezési tervek, időszakos böjt, szokáskövető
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Meira en kaloríuteljari: máltíðaráætlanir, föstu með hléum, mælingar á vana
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Lebih dari sekadar penghitung kalori: rencana makan, puasa intermiten, pelacak kebiasaan
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Più di un conta calorie: piani alimentari equilibrati, digiuno intermittente.
Short Description (
Characters: 35 of 80
)
カロリーカウンター以上のもの:食事プラン、断続的な断食、習慣トラッカー
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೌಂಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: ಊಟದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮರುಕಳಿಸುವ ಉಪವಾಸ, ಅಭ್ಯಾಸ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Калория есептегішінен артық: тамақтану жоспарлары, үзіліссіз ораза, әдетті бақылаушы
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
ច្រើនជាងការរាប់កាឡូរី៖ ផែនការអាហារ ការតមអាហារបណ្តោះអាសន្ន កម្មវិធីតាមដានទម្លាប់
Short Description (
Characters: 35 of 80
)
칼로리 카운터 그 이상: 식사 계획, 간헐적 단식, 습관 추적기
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Калория эсептегичтен көбүрөөк: тамактануу пландары, үзгүлтүксүз орозо кармоо, адат трекер
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
ຫຼາຍກ່ວາຕົວນັບແຄລໍລີ່: ແຜນອາຫານ, ການອົດອາຫານແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຕົວຕິດຕາມນິໄສ
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Vairāk nekā kaloriju skaitītājs: ēdienreižu plāni, periodiska badošanās, ieradumu izsekotājs
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Daugiau nei kalorijų skaitiklis: maitinimo planai, protarpinis badavimas, įpročių stebėjimas
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Повеќе од бројач на калории: планови за оброци, периодично постење, следење на навики
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Lebih daripada kaunter kalori: rancangan makan, puasa sekejap, penjejak tabiat
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
ഒരു കലോറി കൗണ്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ: ഭക്ഷണ പദ്ധതികൾ, ഇടവിട്ടുള്ള ഉപവാസം, ശീലം ട്രാക്കർ
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
कॅलरी काउंटरपेक्षा जास्त: जेवण योजना, अधूनमधून उपवास, सवय ट्रॅकर
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Калорийн тоолуураас илүү: хоолны дэглэм, завсарлагатай мацаг барих, зуршлыг хянах
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
एक क्यालोरी काउन्टर भन्दा बढि: भोजन योजना, रुकावट उपवास, बानी ट्रयाकर
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Mer enn en kaloriteller: næringsrike kosthold som passer for din livsstil.
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Tips om ernæring hjelper deg med en sunn diett for å gå ned i vekt enklere
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
بیش از یک کالری شمار: برنامه های غذایی، روزه داری متناوب، ردیاب عادت
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
بیش از یک کالری شمار: برنامه های غذایی، روزه داری متناوب، ردیاب عادت
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
بیش از یک کالری شمار: برنامه های غذایی، روزه داری متناوب، ردیاب عادت
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
بیش از یک کالری شمار: برنامه های غذایی، روزه داری متناوب، ردیاب عادت
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Więcej niż licznik kalorii: plany posiłków, post przerywany, śledzenie nawyków
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Mais do que um contador de calorias: dietas, receitas, jejum intermitente.
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Mais do que um contador de calorias: dietas, receitas, jejum intermitente.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
ਇੱਕ ਕੈਲੋਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਆਦਤ ਟਰੈਕਰ
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
Mai mult decât un numărător de calorii: planuri de masă, post intermitent, urmărire a obiceiurilor
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Планировщик рациона: рецепты и советы по здоровому питанию и снижению веса
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Више од бројача калорија: планови оброка, повремени пост, праћење навика
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
කැලරි කවුන්ටරයකට වඩා: ආහාර සැලසුම්, කඩින් කඩ නිරාහාරව සිටීම, පුරුදු ට්රැකර්
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Viac ako počítadlo kalórií: stravovacie plány, prerušovaný pôst, sledovač návykov
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Več kot števec kalorij: načrti obrokov, občasno postenje, sledilnik navad
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Más que un contador de calorías: dietas, comida saludable, ayuno intermitente.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Pérdida de peso fácil con un plan de dieta, recetas ricas y consejos saludables
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Pérdida de peso fácil con un plan de dieta, recetas ricas y consejos saludables
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Más que un contador de calorías: dietas, comida saludable, ayuno intermitente.
Short Description (
Characters: 89 of 80
)
Zaidi ya kihesabu cha kalori: mipango ya chakula, kufunga mara kwa mara, kufuatilia tabia
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Mer än en kaloriräknare: kostplan, matdagbok, makroräknare, hälsosamma recept
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
ஒரு கலோரி கவுண்டரை விட அதிகம்: உணவுத் திட்டங்கள், இடைப்பட்ட உண்ணாவிரதம், பழக்கத்தைக் கண்காணிப்பவர்
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
క్యాలరీ కౌంటర్ కంటే ఎక్కువ: భోజన ప్రణాళికలు, అడపాదడపా ఉపవాసం, అలవాటు ట్రాకర్
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
มากกว่าตัวนับแคลอรี่: แผนอาหาร การอดอาหารเป็นระยะ ตัวติดตามนิสัย
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Kalori sayacından daha fazlası: yemek planları, aralıklı oruç, alışkanlık takipçisi
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Більше, ніж лічильник калорій: плани харчування, періодичне голодування, відстеження звичок
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
کیلوری کاؤنٹر سے زیادہ: کھانے کے منصوبے، وقفے وقفے سے روزہ رکھنا، عادت سے باخبر رہنا
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Nhiều hơn một bộ đếm calo: kế hoạch bữa ăn, nhịn ăn gián đoạn, theo dõi thói quen
Short Description (
Characters: 110 of 80
)
Ingaphezu kwekhawunta yekhalori: izinhlelo zokudla, ukuzila ukudla ngezikhathi ezithile, isilandeleli somkhuba
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3816 of 4000
)
Personligt tilpasset ernæring lige ved hånden. Ikke bare en kalorietæller. Lifesum hjælper dig med at indføre næringsrig kost, der passer til din livsstil og smag. Opnå vægttabsmål, samtidig med at du skaber sunde madvaner, der varer hele livet. 💚 Over 50 millioner bruger Lifesum til at finde motivation og inspiration på vejen til et sundere liv. Vi har gjort det nemt at registrere mad, så du kan træffe sundere valg for krop og sjæl. ✨ Sæt sundheden i første række med Lifesums nyskabende teknologi og ekspertise fra læger, ernæringseksperter og professionelle kokke. 🥗 BEDSTE FUNKTIONER I LIFESUM • Dagbog over mad med praktisk stregkodescanner • Kalorietæller • Registrering af makronæringsstoffer (protein, kulhydrater og fedt) og rangering af madvarer • Vandregistrering • Kostplaner til vægttab og kropssammensætning • Planer til periodisk faste • Måltidsplaner med indkøbsliste, der gør det hele nemmere • Integration med fitnesstrackere med henblik på detaljeret sundhedsoverblik • Life Score-test til personlige ernæringsanbefalinger 🍏 VÆGTTAB OG SUND KOST Uanset om du ønsker at gå ned i vægt, opbygge muskelstyrke eller få sundere kostvaner, bør din ernæringsplan have fokus på at fremme dine personlige mål. 🥑 Find den rigtige diæt, der passer til din smag og livsstil: • Keto/Low carb – for at reducere indtaget af kulhydrater. Findes i nem, medium og streng • Middelhavskost – for at øge indtaget af frugt og grøntsager • Proteinrig – for at opbygge muskelmasse • Clean eating – for at spise sundere fødevarer • Skandinavisk – for at øge indtaget af fiber og sundt fedt • Klimavenlig diæt – for at spise mere sundt for din egen og jordens skyld ⏲️ PERIODISK FASTE Hvis du ønsker at prioritere, hvornår du spiser, snarere end hvad du spiser, kan du tage et kig på vores planer til periodisk faste og fylde dine spisevinduer med næringsrige og velsmagende fødevarer. • 16:8 med faste om morgenen • 16:8 med faste om aftenen • 5:2 med faste 2 dage om ugen • 6:1 med faste 1 dag om ugen 🛍️ MÅLTIDSPLANER MED FÆRDIGE INDKØBSLISTER • Veganer i en uge • Periodisk faste • Vægttab på 3 uger • Sukkerdetox • Keto Burn/Low carb • Palæo • Vægttab med proteiner 📱 ALT, HVAD DU SKAL BRUGE FOR AT FÅ EN PERSONLIGT TILPASSET OPLEVELSE • Kalorietæller med mulighed for at tilpasse dit daglige kaloriemål og tilføje/ekskludere forbrændte kalorier efter træning. • Registrering af makronæringsstoffer og justerbare mål for indtaget af kulhydrater, protein og fedt. • Opret og gem dine foretrukne fødevarer, opskrifter, måltider og træningstyper. • Registrering af kropsmålinger (vægt, talje, kropsfedt, bryst, arm, BMI). • Bibliotek med flere tusinde opskrifter og smarte filtre, der giver hurtige resultater. • En ugentlig Life Score baseret på målte værdier for ernæring og træning, så du forstår, hvor langt du er, og hvad næste skridt er på vejen til den sundeste udgave af dig selv. • Synkroniser med sundheds- og fitnessapps som Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper og Withings for at registrere skridt og træning i realtid. Lifesum kan downloades gratis og bruges med begrænset funktionalitet. Hvis du vil have den fulde Lifesum-oplevelse, tilbyder vi abonnementer på 1 måned, 3 måneder samt årlige Premium-abonnementer med automatisk fornyelse. Betalingen opkræves på dit betalingskort via din Google Play-konto, når købet bekræftes. Abonnementet fornys automatisk, medmindre du slår automatisk fornyelse fra i indstillingerne for Google Play-kontoen eller opsiger dit abonnement mindst 24 timer før udløbet af abonnementsperioden. Se vores vilkår og betingelser samt fortrolighedspolitik: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3920 of 4000
)
Persoonlijk voedingsadvies en gezond eten binnen handbereik. Meer dan alleen calorieën tellen. Met Lifesum profiteer je van een voedzaam eetpatroon dat bij jou past. Bereik je gewichtsdoel en ontwikkel tegelijk duurzame gezonde eetgewoonten. 💚 Meer dan 50 miljoen mensen gebruiken Lifesum voor motivatie en inspiratie tijdens hun gezondheidstraject. We hebben het bijhouden van eten gemakkelijk gemaakt, zodat je meer gezonde keuzes kunt maken voor zowel lichaam als geest. ✨ Zet je welzijn op de eerste plek met de innovatieve technologie van Lifesum en de expertise van artsen, voedingsdeskundigen en professionele koks. 🥗 BESTE LIFESUM-FUNCTIES • Voedingsdagboek met handige barcodescanner • Calorieteller • Macrotracker (eiwitten, koolhydraten en vetten) en voedselwaardering • Watertracker • Dieetplannen voor afvallen en lichaamssamenstelling • Plannen voor periodiek vasten • Maaltijdplannen met boodschappenlijstjes om stress te verminderen • Integratie met fitnesstrackers om gezondheid uitgebreid te monitoren • Life Score-test voor gepersonaliseerde voedingsaanbevelingen 🍏 AFVALLEN EN GEZOND ETEN Of je nu wilt afvallen, spiermassa wilt opbouwen of je eetgewoontes wilt verbeteren, je voedingsplan moet er helemaal op toegespitst zijn je persoonlijke doelen te ondersteunen. 🥑 Vind het juiste dieet dat past bij jouw smaak en levensstijl: • Ketogeen dieet/koolyhydraatarm - om de inname van koolhydraten te verminderen. Je hebt de optie uit makkelijk, gemiddeld en moeilijk • Mediterraans dieet - om de consumptie van fruit en groenten te verhogen • Eiwitrijk dieet – om spiermassa op te bouwen • Schoon eten dieet - om meer gezond voedsel te eten • Scandinavisch dieet - om de vezelinname en gezonde vetten te verhogen • Klimaatdieet - om gezonder te eten voor jezelf en voor de aarde ⏲️ PERIODIEK VASTEN Bekijk onze plannen voor periodiek vasten als je de eetmomenten belangrijker vindt dan wat je eet, en vul je eetmomenten met voedzame en heerlijke maaltijden. • 16:8 Maaltijdplan voor ochtendvasten • 16:8 Maaltijdplan voor avondvasten • 5:2 Vast 2 dagen per week • 6:1 Vast 1 dag per week 🛍️ MAALTIJDPLANNEN MET COMPLETE BOODSCHAPPENLIJSTEN • Vegan voor een week • Periodiek vasten • Afvallen in 3 weken • Suikerdetox • Keto Burn/koolhydraatarm • Paleo • Afvallen met eiwitten 📱 ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR EEN ERVARING OP MAAT • Calorieteller, met de optie om je dagelijkse calorieëndoel aan te passen en verbrande calorieën na beweging toe te voegen/uit te sluiten. • Macro bijhouden en aanpasbare doelen voor koolhydraten, eiwitten en vetinname. • Je favoriete voedingsproducten, recepten, maaltijden en oefeningen aanmaken en opslaan. • Houd lichaamsafmetingen bij (gewicht, taille, lichaamsvet, borst, arm, BMI). • Een bibliotheek met duizenden recepten met slimme filters voor snelle resultaten. • Een wekelijkse Life Score op basis van voedings- en trainingsmetingen, zodat je kunt zien waar je staat en wat je nog moet doen voor een gezondere levensstijl. • Synchroniseer met gezondheids- en fitness-apps zoals Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper en Withings om je stappen en beweging in realtime bij te houden. Lifesum is gratis te downloaden en te gebruiken met beperkte functies. Voor de volledige Lifesum-ervaring bieden we Premium-abonnementen voor 1, 3 en 12 maanden aan die automatisch verlengd worden. De betaling wordt bij de bevestiging van de aankoop via je Google Play-account van je creditcard afgeschreven. Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij je automatische verlenging uitschakelt in de accountinstellingen van Google Play of je abonnement ten minste 24 uur voor het einde van de abonnementsperiode opzegt. Bekijk onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3984 of 4000
)
Nutrition personnalisée et alimentation saine à portée de main. Bien plus qu’un compteur de calories, Lifesum vous aide à adopter un régime alimentaire adapté à vos goûts et à votre mode de vie. Atteignez vos objectifs de perte de poids tout en adoptant des habitudes alimentaires saines pour toute la vie. 💚 Plus de 50 millions d’utilisateurs de l’appli Lifesum y puisent leur motivation et leur inspiration pour réussir leur parcours santé. Nous avons facilité le suivi des aliments afin que vous puissiez faire des choix plus sains pour votre corps et votre esprit. ✨ Faites de votre bien-être une priorité grâce à la technologie innovante de Lifesum et à l’expertise des médecins, des nutritionnistes et des cuisiniers professionnels. 🥗 PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE LIFESUM • Journal alimentaire avec lecteur de codes-barres pratique • Compteur de calories • Outil de suivi des macronutriments (protéines, glucides, lipides) et évaluation des aliments • Outil de suivi de la consommation d’eau • Programmes de perte de poids et composition corporelle • Programmes de jeûne intermittent • Programmes alimentaires avec liste de courses pour moins de stress • Intégration avec les accessoires de fitness pour un suivi approfondi de votre santé • Test Life Score pour des conseils nutritionnels personnalisés 🍏 PERTE DE POIDS ET ALIMENTATION SAINE Que vous souhaitiez perdre du poids, vous muscler ou améliorer certaines de vos habitudes alimentaires, votre programme nutritionnel doit correspondre à vos objectifs personnels. 🥑 Trouvez le régime adapté à vos goûts et à votre mode de vie : • Le régime cétogène. Il se décline en trois types : léger, modéré ou strict • Le régime méditerranéen vous permet d’augmenter votre consommation de fruits et légumes • Le régime Riche en protéines vous permet de vous muscler • Le régime Manger sain vous permet de manger plus d’aliments non transformés • Le régime scandinave vous permet de consommer davantage de fibres et de bons lipides • Le régime climaterien : bon pour la Terre et pour votre santé ⏲️ JEÛNE INTERMITTENT Si vous souhaitez choisir quand vous mangez plutôt que ce que vous mangez, découvrez nos programmes de jeûne intermittent et consommez de délicieux aliments riches en nutriments lors de vos fenêtres de repas. • 16:8 • 5:2 - jeûne 2 jours par semaine • 6:1 - jeûne 1 jour par semaine 🛍️ PROGRAMMES ALIMENTAIRES AVEC LISTES DE COURSES COMPLÈTES • Semaine végane • Jeûne intermittent • Perte de poids en 3 semaines • Détox anti-sucre • Régime cétogène/pauvre en glucides • Régime paléo • Maigrir grâce aux protéines 📱 TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE • Avec le compteur de calories, vous pouvez ajuster votre objectif calorique quotidien et décider d’ajouter ou d’exclure les calories brûlées en faisant de l’exercice physique. • Outil de suivi des macronutriments et objectifs de consommation de glucides, protéines et lipides ajustables. • Synchronisation des applis de santé et de fitness comme Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper et Withings pour suivre vos pas et vos exercices en temps réel. Vous pouvez télécharger Lifesum gratuitement. Toutefois, certaines fonctionnalités sont limitées. Pour profiter pleinement de Lifesum, nous proposons des abonnements d’un ou trois mois ainsi qu’un abonnement Premium annuel à renouvellement automatique. Le paiement est débité de votre carte de crédit via votre compte Google Play lorsque vous confirmez votre achat. L’abonnement se renouvelle automatiquement, sauf si vous désactivez le renouvellement automatique dans les paramètres de votre compte Google Play ou si vous annulez votre abonnement au moins 24 heures avant la fin de la période d’abonnement. Découvrez nos conditions d’utilisation et notre politique de confidentialité : https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3984 of 4000
)
Nutrition personnalisée et alimentation saine à portée de main. Bien plus qu’un compteur de calories, Lifesum vous aide à adopter un régime alimentaire adapté à vos goûts et à votre mode de vie. Atteignez vos objectifs de perte de poids tout en adoptant des habitudes alimentaires saines pour toute la vie. 💚 Plus de 50 millions d’utilisateurs de l’appli Lifesum y puisent leur motivation et leur inspiration pour réussir leur parcours santé. Nous avons facilité le suivi des aliments afin que vous puissiez faire des choix plus sains pour votre corps et votre esprit. ✨ Faites de votre bien-être une priorité grâce à la technologie innovante de Lifesum et à l’expertise des médecins, des nutritionnistes et des cuisiniers professionnels. 🥗 PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE LIFESUM • Journal alimentaire avec lecteur de codes-barres pratique • Compteur de calories • Outil de suivi des macronutriments (protéines, glucides, lipides) et évaluation des aliments • Outil de suivi de la consommation d’eau • Programmes de perte de poids et composition corporelle • Programmes de jeûne intermittent • Programmes alimentaires avec liste de courses pour moins de stress • Intégration avec les accessoires de fitness pour un suivi approfondi de votre santé • Test Life Score pour des conseils nutritionnels personnalisés 🍏 PERTE DE POIDS ET ALIMENTATION SAINE Que vous souhaitiez perdre du poids, vous muscler ou améliorer certaines de vos habitudes alimentaires, votre programme nutritionnel doit correspondre à vos objectifs personnels. 🥑 Trouvez le régime adapté à vos goûts et à votre mode de vie : • Le régime cétogène. Il se décline en trois types : léger, modéré ou strict • Le régime méditerranéen vous permet d’augmenter votre consommation de fruits et légumes • Le régime Riche en protéines vous permet de vous muscler • Le régime Manger sain vous permet de manger plus d’aliments non transformés • Le régime scandinave vous permet de consommer davantage de fibres et de bons lipides • Le régime climaterien : bon pour la Terre et pour votre santé ⏲️ JEÛNE INTERMITTENT Si vous souhaitez choisir quand vous mangez plutôt que ce que vous mangez, découvrez nos programmes de jeûne intermittent et consommez de délicieux aliments riches en nutriments lors de vos fenêtres de repas. • 16:8 • 5:2 - jeûne 2 jours par semaine • 6:1 - jeûne 1 jour par semaine 🛍️ PROGRAMMES ALIMENTAIRES AVEC LISTES DE COURSES COMPLÈTES • Semaine végane • Jeûne intermittent • Perte de poids en 3 semaines • Détox anti-sucre • Régime cétogène/pauvre en glucides • Régime paléo • Maigrir grâce aux protéines 📱 TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE • Avec le compteur de calories, vous pouvez ajuster votre objectif calorique quotidien et décider d’ajouter ou d’exclure les calories brûlées en faisant de l’exercice physique. • Outil de suivi des macronutriments et objectifs de consommation de glucides, protéines et lipides ajustables. • Synchronisation des applis de santé et de fitness comme Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper et Withings pour suivre vos pas et vos exercices en temps réel. Vous pouvez télécharger Lifesum gratuitement. Toutefois, certaines fonctionnalités sont limitées. Pour profiter pleinement de Lifesum, nous proposons des abonnements d’un ou trois mois ainsi qu’un abonnement Premium annuel à renouvellement automatique. Le paiement est débité de votre carte de crédit via votre compte Google Play lorsque vous confirmez votre achat. L’abonnement se renouvelle automatiquement, sauf si vous désactivez le renouvellement automatique dans les paramètres de votre compte Google Play ou si vous annulez votre abonnement au moins 24 heures avant la fin de la période d’abonnement. Découvrez nos conditions d’utilisation et notre politique de confidentialité : https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3969 of 4000
)
Individuelle Ernährungstipps und gesunde Rezepte per Knopfdruck. Lifesum zählt nicht nur Kalorien – die App unterstützt dich bei der gesunden Ernährung, die zu dir und deinem Lifestyle passt. Erreiche dein Zielgewicht und entwickle gesunde Essgewohnheiten, die ein Leben lang halten. 💚 Mehr als 50 Millionen Menschen nutzen Lifesum, um sich auf ihrem Weg zum gesunden Leben motivieren und inspirieren zu lassen. Wir haben das Tracken von Lebensmitteln einfacher gestaltet, damit du mehr gesunde Entscheidungen für deine körperliches und geistiges Wohlbefinden treffen kannst. ✨ Dank der innovativen Technologie von Lifesum und dem Fachwissen von Ärzten, Ernährungswissenschaftlern und Profiköchen steht dein Wohlbefinden an erster Stelle. 🥗 TOP LIFESUM-FUNKTIONEN • Ernährungstagebuch mit Barcode Scanner • Kalorienzähler • Makro-Tracker (Proteine, Kohlenhydrate und Fette) • Wassertracker • Ernährungspläne zum Abnehmen und Definieren • Intervallfasten • Ernährungspläne mit praktischen Einkaufslisten • Integration mit Fitness-Trackern zur detaillierten Gesundheitsüberwachung 🍏 ABNEHMEN UND GESUNDE ERNÄHRUNG Ganz gleich, ob du abnehmen, Muskeln aufbauen oder deine Essgewohnheiten verbessern möchtest – dein Ernährungsplan sollte auf deine individuellen Ziele ausgerichtet sein. 🥑 Finde die richtige Diät für deinen Geschmack und Lifestyle: • Keto-Diät / Low Carb – zur Reduzierung der Kohlenhydrataufnahme • Mediterrane Diät – zur vermehrten Aufnahme von Obst und Gemüse • Proteinreiche Ernährung – zum Aufbau von Muskelmasse • Clean Eating zur vermehrten Aufnahme von Vollwertkost • Skandinavische Diät – zur vermehrten Aufnahme von Ballaststoffen und gesunden Fetten • Klima-Diät – gesund für dich und die Umwelt ⏲️ INTERVALLFASTEN Wenn du lieber entscheiden möchtest, wann und nicht was du isst, solltest du dir unsere Intervallfasten-Pläne anschauen. Fülle deine Zeitfenster für die Nahrungsaufnahme mit nährstoffreichen und köstlichen Lebensmitteln. • 16:8 Morgens fasten • 16:8 Abends fasten • 5:2 – 2 Tage pro Woche fasten • 6:1 – 1 Tag pro Woche fasten 🛍️ ERNÄHRUNGSPLÄNE MIT VOLLSTÄNDIGER EINKAUFSLISTE • Eine Woche vegan • Intervallfasten • 3 Wochen Abnehmen • Zucker Detox • Keto Burn / Low Carb • Paleo • Abnehmen mit Protein 📱 DAS RUNDUMPAKET FÜR DEINEN INDIVIDUELLEN ERFOLG • Kalorienzähler mit der Option, dein tägliches Kalorienziel anzupassen und durch Training verbrannte Kalorien einzurechnen/auszuschließen. • Makro Tracking mit anpassbarer Kohlenhydrat, Protein und Fettaufnahme. • Körpermaße tracken (Gewicht, Körperfett, BMI). • Tausende Rezepte mit intelligenten Filtern für schnelle Ergebnisse. • Synchronisierung mit Gesundheits- und Fitness-Apps wie Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper und Withings, um deine Schritte und dein Training in Echtzeit zu tracken. Tracke und integriere mit Wear OS - ein Kalorienzähler, Wasser Tracker oder dein Training auf dem Zifferblatt deiner Smartwatch. Die Wear OS App funktioniert unabhängig, die Lifesum app muss nicht extra heruntergeladen werden. Lifesum lässt sich auch mit Google Fit und S Health integrieren, wodurch Nutzer ihre getrackten Ernährungs- und Trainingsdaten von Lifesum zu Google Fit und S Health exportieren können und Fitness Daten, Gewichts- und Körpermaße zu Lifesum importieren. Lifesum kann kostenlos heruntergeladen und mit eingeschränkten Funktionen verwendet werden. Für das vollständige Lifesum-Erlebnis bieten wir 1-Monats-, 3-Monats- und Jahres-Abos für Premium mit automatischer Verlängerung an. Die Zahlung wird bei Kaufbestätigung über dein Google Play-Konto von deiner Kreditkarte abgebucht. Das Abonnement verlängert sich automatisch, es sei denn, du deaktivierst die automatische Verlängerung in den Google Play-Kontoeinstellungen oder kündigst dein Abo mindestens 24 Stunden vor Ablauf des Abozeitraums. Unsere AGB und Datenschutzerklärung findest du unter https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 4072 of 4000
)
Nutrizione personalizzata e alimentazione salutare a portata di mano. Più di un contacalorie, Lifesum ti permette di adottare diete nutrienti adatte al tuo stile di vita e gusto. Raggiungi i tuoi obiettivi di perdita di peso costruendo al contempo abitudini alimentari sane e durature. 💚 Oltre 50 milioni di persone utilizzano Lifesum per trovare la motivazione e l'ispirazione nel proprio percorso verso il benessere. Abbiamo facilitato l'inserimento dei pasti per permetterti di prendere decisioni più salutari per il tuo corpo e la tua mente. ✨ Metti il tuo benessere al primo posto con le tecnologie innovative e l'esperienza di dottori, nutrizionisti e chef professionisti di Lifesum. 🥗 FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DI LIFESUM • Diario alimentare con pratico lettore di codici a barre • Contacalorie • Tracker per i macro (proteine, carboidrati e grassi) e valutazione dei pasti • Controllo dell'idratazione • Piani dietetici per la perdita di peso e composizione corporea • Piani di digiuno intermittente • Piani alimentari con liste della spesa per ridurre lo stress • Integrazione con dispositivi di monitoraggio dell'attività fisica per un controllo approfondito del benessere • Test Life Score per consigli personalizzati sulla nutrizione 🍏 PERDITA DI PESO E ALIMENTAZIONE SANA Che tu voglia perdere peso, aumentare la massa muscolare o migliorare alcune delle tue abitudini alimentari, il tuo piano nutrizionale dovrebbe riguardare i tuoi obiettivi personali. 🥑 Trova la dieta giusta per il tuo gusto e stile di vita: • Keto contenuto di carboidrati per ridurre l'importo di carboidrati. • Dieta Ricca di proteine per aumentare la massa muscolare • Dieta Mangiare pulito per mangiare più alimenti sani • La Scandinava per aumentare l'importo di fibre e grassi buoni ⏲️ DIGIUNO INTERMITTENTE Se vuoi scegliere quando mangiare rispetto a cosa mangiare, scopri i piani di digiuno intermittente e riempi le tue finestre per mangiare con alimenti deliziosi e nutrienti. • 16:8: programma alimentare • 5:2: digiuna per 2 giorni a settimana • 6:1: digiuna per 1 giorno a settimana 🛍️ PROGRAMMI ALIMENTARI CON LISTE DELLA SPESA COMPLETE • Vegana • Digiuno intermittente • Perdi peso in 3 settimane • Sugar Detox • Keto Burn/a basso contenuto di carboidrati • Paleo • Dimagrire grazie alle proteine 📱 TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO PER UN'ESPERIENZA PERSONALIZZATA • Contacalorie con l'opzione di regolare il tuo obiettivo calorico giornaliero e aggiungere/escludere le calorie bruciate con l'esercizio. • Inserimento dei macro e obiettivi modificabili per l'importo di carboidrati, proteine e grassi. • Sincronizza con app per la salute e di fitness come Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper e Withings per monitorare i tuoi passi e l'esercizio in tempo reale. Traccia e integra con Wear OS- un contacalorie, misuratore del consumo d'acqua o vedi i tuoi esercizi sul tuo orologio. L'app Wear OS funziona indipendentemente, perciò non richiede di scaricare l'app Lifesum prima. L'app Lifesum si integra anche con Google Fit and S Health permettendo agli utenti di esportare dati rigurdanti la nutrizione e l'esercizio fisico da Lifesum in Google Fit and S Health, e importare dati rigurdanti l'esercizio fisico, il peso e le misure del corpo di nuovo in Lifesum. Lifesum può essere scaricata gratuitamente e utilizzata con funzionalità limitate. Per la versione completa di Lifesum, offriamo iscrizioni con rinnovo automatico Premium da 1 mese, 3 mesi e annuali. Il pagamento viene addebitato sulla tua carta di credito tramite il tuo account Google Play alla conferma dell'acquisto. L'iscrizione si rinnova automaticamente a meno che non disattivi il rinnovo automatico nelle impostazioni dell'account di Google Play o annulli l'iscrizione almeno 24 ore prima del termine del periodo di iscrizione. Visualizza i nostri Termini e Condizioni e l'Informativa sulla Privacy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3930 of 4000
)
Enkel tilgang til personlig tilpasset ernæring og sunt kosthold. Lifesum er mer enn en kaloriteller, den hjelper deg å finne og følge næringsrike kosthold som passer for din livsstil og smak. Gå ned i vekt samtidig som du skaper sunne spisevaner for resten av livet. 💚 Mer enn 50 millioner mennesker bruker Lifesum til å finne motivasjon og inspirasjon i sunnhetsreisen sin. Vi gjorde matsporing enkelt, slik at du kan ta flere sunne valg for kropp og sinn. ✨ Sett velvære først med Lifesums innovative teknologi og ekspertisen til leger, ernæringsfysiologer og profesjonelle kokker. 🥗 DE BESTE LIFESUM-FUNKSJONENE • Matdagbok med praktisk strekkodeskanner • Kaloriteller • Makrologg (protein, karbohydrater og fett) og matrangering • Vannlogg • Kostholdsplaner for vekttap og kroppssammensetning • Planer for periodevis faste • Måltidsplaner med handlelister for å redusere stress • Integrering med aktivitetsmålere for grundig helseovervåking • Life Score-test for personlig tilpassede ernæringsanbefalinger 🍏 VEKTTAPT OG SUNN MAT Enten du ønsker å gå ned i vekt, bygge muskler eller forbedre noen av spisevanene dine, bør ernæringsplanen din handle om å støtte de personlige målene dine. 🥑 Finn riktig kosthold for din smak og livsstil: • Ketogen diett / Lavt karbnivå – for å redusere karbohydratinntaket. Finnes i enkel, middels og streng • Middelhavskosthold – for å øke inntaket av frukt og grønnsaker • Proteinrikt kosthold – for å bygge mer muskelmasse • Sunn mat-kosthold – for å spise mer sunn mat • Skandinavisk kosthold – for å øke fiberinntaket og sunt fett • Klimavennlig kosthold – for å spise sunnere for deg og jorden ⏲️ PERIODEVIS FASTE Hvis du vil velge når du spiser, fremfor hva du spiser, kan du utforske planene våre for periodevis faste og fylle spiseperiodene dine med næringsrik og deilig mat. • Måltidsplan for 16:8-morgenfaste • Måltidsplan for 16:8-kveldsfaste • 5:2 – faste 2 dager i uken • 6:1 – faste 1 dag i uken 🛍️ MÅLTIDSPLANER MED KOMPLETTE HANDLELISTER • Veganer for en uke • Periodevis faste • 3 uker med vektnedgang • Sugar Detox • Keto Burn / Lavt karbnivå • Paleo • Vekttap med proteiner 📱 ALT DU TRENGER FOR EN TILPASSET OPPLEVELSE • Kaloriteller, med mulighet for å justere ditt daglige kalorimål og legge til / ekskludere kalorier brent gjennom trening. • Makrologg og justerbare mål for karbohydrater, proteiner og fettinntak. • Opprett og lagre din favorittmat, oppskrifter, måltider og treninger. • Registrering av kroppsmål (vekt, midje, kroppsfett, bryst, arm, BMI). • Et bibliotek med tusenvis av oppskrifter med smarte filtre for raske resultater. • En ukentlig Life Score basert på ernærings- og treningsmålinger, slik at du forstår hvor du er og hva du skal gjøre videre for å bygge den sunneste versjonen av deg. • Synkroniser med helse- og treningsapper som Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper og Withings for å spore skritt og trening i sanntid. Legg till og integrer med Wear OS - En kaloritelling, vannlogg eller se treningen din på urskiven. Wear OS-appen fungerer uavhengig, så den krever ikke at Lifesum-appen lastes ned. Lifesum-appen integreres med Google Fit og S Health, slik at brukere kan eksportere ernærings- og aktivitetsdata fra Lifesum til Google Fit og S Health, og importere treningsdata, vekt og kroppsmål til Lifesum. Lifesum er gratis å laste ned og bruke med begrensede funksjoner. For hele Lifesum-opplevelsen tilbyr vi 1-måneders, 3-måneders og årlige Premium-abonnementer med automatisk fornyelse. Betaling belastes kredittkortet ditt via Google Play-kontoen din ved bekreftelse av kjøpet. Abonnementet fornyes automatisk med mindre du slår av automatisk fornyelse i Google Play-kontoinnstillingene eller kansellerer abonnementet ditt minst 24 timer før slutten av abonnementsperioden. Se våre vilkår og betingelser og personvernerklæring: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 2766 of 4000
)
Måltidsplan, matdagbok, makrokalkulator, kaloriteller og sunne oppskrifter, alt samlet på ett oversiktlig sted. Lev sunt og føl deg fantastisk med Lifesum! Er du ute etter å prøve keto, fasting, paleo eller et sukkerfritt kosthold? Vi har de perfekte måltidsplanene for ethvert mål. Trenger du helsesporing for å ha kontroll? Frykt ikke. Vi har en intuitiv matdagbok, makrokalkulator og massevis av ernæringsråd. Måltidsplanlegging og makrosporing – Lifesums toppfunksjoner: 🥑 Måltidsplaner og tips for alle målsetninger – gå ned i vekt og spis sunt 🥝 Keto, faste, paleo, Sugar Detox og flere kosthold og måltidsplaner 🥗 Kaloriteller og matdagbok med strekkodeskanner for lett bokføring 👩‍🍳 Makrokalkulator – se dine daglige makroer, ernæring og kalorier 🍏 Måltidsplanlegger – spis sunn mat fra deilige oppskrifter som passer enhver plan 🏃 Helsesporing – følg med på fitness og helse VEKTTAP OG MÅLTIDSPLAN 🥑 Gå ned i vekt med en personlig tilpasset måltidsplan. Ta testen vår for å finne ut hvilken måltidsplan som passer best for deg, basert på timeplan og livsstil. Vi har riktig plan for ethvert slankemål – fra fasting og paleo til sukkerfritt kosthold og alt innimellom. OPPSKRIFTER OG MÅLTIDSPLANLEGGER 🥝 Sunne oppskrifter for ethvert kosthold. Har du problemer med å finne sunn og spennende mat? Prøv ut deilige ketooppskrifter, unngå søtsuget med en måltidsplan uten sukker eller søk etter paleomatlister og -snacks. KALORITELLER OG MATPLANLEGGER 🥗 Funksjoner for kaloritelling og matplanlegging gir en oversikt over daglige næringsverdier. Har du trent i dag? Prøv Premium og synkroniser Lifesum med FitBit, Runkeeper, Moves og andre fitness-apper. MATDAGBOK OG MAKROSPORING👩‍🍳 Unngå makromyter. Det er enkelt med makrosporing – finn riktig type energiforbruk med makrokalkulatoren. Bare skann strekkoder for informasjon om makro- og ernæringsinformasjon, eller skriv inn informasjonen manuelt. Bli én av 40 millioner brukere som arbeider for å oppnå bedre helse, og finn ut hvordan sporing av småvaner kan utgjøre en stor forskjell og gjøre deg gladere og sunnere. Last ned Lifesum nå og få bedre helse i dag! Du kan også nyte godt av daglig tilbakemelding for å holde deg fokusert og motivert når du jobber for å gå ned i vekt. Lifesum samarbeider med Google Fit og S Health så du kan eksportere inntatt mat og drikke fra Lifesum til Google Fit og S Health og importere treningsdata som antall steg, treningsøkter og vekt til Lifesum. For å få utvidet versjon, som gir tilgang til spesialdietter og detaljert næringsinformasjon i tillegg til å synkronisere med fitnessapper som Withings, FitBit, Jawbone og Runkeeper, skaff medlemskap i Lifesum Premium. http://api.lifesum.com/mobile-terms}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3861 of 4000
)
Personalized nutrition and healthy eating at your fingertips. More than a calorie counter, Lifesum helps you adopt nutritious diets that fit your lifestyle and taste. Achieve your weight loss goals while building healthy eating habits for life. 💚 More than 50 million people use Lifesum to find motivation and inspiration in their health journey. We made food tracking easy so you can make more healthy choices for your body and mind. ✨ Put your well-being first with Lifesum’s innovative technology and expertise of doctors, nutritionists, and professional chefs. 🥗 TOP LIFESUM FEATURES • Food diary with convenient barcode scanner • Calorie counter • Macro tracker (protein, carbs, and fats) and food rating • Water tracker • Diet plans for weight loss and body composition • Intermittent fasting plans • Meal plans with grocery lists to reduce stress • Integration with fitness trackers for in-depth health monitoring • Life Score test for personalized nutrition recommendations 🍏 WEIGHT LOSS AND HEALTHY EATING Whether you want to lose weight, build muscle, or improve some of your eating habits, your nutrition plan should be all about supporting your personal goals. 🥑 Find the right diet for your taste and lifestyle: • Keto diet / Low carb - to reduce carb intake. Easy, medium and strict • Mediterranean diet - to increase consumption of fruits and vegetables • High Protein diet – to build more muscle mass • Clean Eating diet – to eat more wholesome foods • Scandinavian diet – to increase fiber intake and healthy fats • Climatarian diet – to eat healthier for you and the Earth ⏲️ INTERMITTENT FASTING If you want to choose when you eat over what you eat, explore our Intermittent Fasting plans, and fill your eating windows with nutrient-dense and delicious foods. • 16:8 Morning fasting meal plan • 16:8 Evening fasting meal plan • 5:2 Fast 2 days per week • 6:1 Fast 1 day per week 🛍️ MEAL PLANS WITH COMPLETE GROCERY LISTS • Vegan for a week • Intermittent fasting • 3 Week Weight Loss • Sugar Detox • Keto Burn / Low carb • Paleo • Protein Weight Loss 📱 ALL YOU NEED FOR A CUSTOMIZED EXPERIENCE • Calorie counter, with the option to adjust your daily calorie goal and add/exclude calories burned through exercise. • Macro tracking and adjustable goals for carbs, protein, and fat intake. • Create and save your favorite foods, recipes, meals, and exercises. • Body measurement tracking (weight, waist, body fat, chest, arm, BMI). • A library of thousands of recipes with smart filters for quick results. • A weekly Life Score based on nutrition and exercise measurements, so you understand where you are and what's next to build the healthiest version of you. • Sync with health and fitness apps like Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Runkeeper, and Withings to track your steps and exercise in real time. Track and integrate with Wear OS- A calorie tracker, water tracker or view your exercise on your watch face. The Wear OS app works independently, so it doesn't require the Lifesum app to be downloaded. The Lifesum app integrates with Google Fit and S Health allowing users to export nutrition and activity data from Lifesum to Google Fit and S Health, and import fitness data, weight and body measurements to Lifesum. Lifesum is free to download and use with limited features. For the full Lifesum experience, we offer 1-month, 3-month, and annual Premium auto-renewing subscriptions. Payment is charged to your credit card through your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless you turn off auto-renewal in Google Play account settings or cancel your subscription at least 24 hours prior to the end of the subscription period. View our Terms & Conditions and Privacy Policy: https://lifesum.com/privacy-policy.html}
Read more
Description (
Characters: 3977 of 4000
)
Nutrição personalizada e alimentação saudável na palma da sua mão. Muito mais do que um contador de calorias, o Lifesum ajuda você a ter uma dieta nutritiva de acordo com seus gostos e estilo de vida. Alcance sua meta de perda de peso enquanto cultiva hábitos alimentares saudáveis para o resto da vida. 💚 Mais de 50 milhões de pessoas usam o Lifesum para encontrar motivação e inspiração na jornada de saúde. Facilitamos o registro de refeições para que você escolha opções mais saudáveis para seu corpo e mente. ✨ Priorize seu bem-estar com a tecnologia inovadora e a equipe de especialistas de médicos, nutricionistas e chefs do Lifesum. 🥗 PRINCIPAIS RECURSOS DO LIFESUM • Diário de alimentação com leitor de código de barras • Contador de calorias • Registro de macros (proteínas, carboidratos e gorduras) e classificação de alimentos • Monitor de água • Dietas para perda de peso e melhoria da composição corporal • Planos com jejum intermitente • Planos de refeições com listas de compras para reduzir o estresse • Integração com aplicativos fitness para monitorar melhor a saúde • Teste Life Score para obter recomendações nutricionais personalizadas 🍏 PERDA DE PESO E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL Quer perder peso, ganhar músculos ou melhorar hábitos alimentares? O plano nutricional pode ajudar você em todas as suas metas pessoais. 🥑 Encontre a dieta ideal para você e seu estilo de vida: • Dieta cetogênica/low carb: para reduzir a ingestão de carboidratos. Escolha entre fácil, moderada e rigorosa • Dieta mediterrânea: para aumentar a ingestão de frutas e vegetais • Dieta rica em proteínas: para ganhar massa muscular • Dieta limpa: para aumentar o consumo de alimentos saudáveis • Dieta escandinava: para melhorar a ingestão de fibras e gorduras saudáveis • Dieta climatariana: para consumir alimentos saudáveis que beneficiem você e a Terra ⏲️ JEJUM INTERMITENTE Se você prefere escolher quando comer em vez de o que comer, conheça nossos planos de jejum intermitente e inclua refeições nutritivas e deliciosas em todas as suas janelas de alimentação. • Plano de refeições para jejum matinal 16:8 • Plano de refeições para jejum noturno 16:8 • Dieta 5:2 com jejum de 2 dias/semana • Dieta 6:1 com jejum por 1 dia/semana 🛍️ PLANOS DE REFEIÇÕES COM LISTAS DE COMPRAS COMPLETAS • Semana vegana • Jejum intermitente • Dieta de 3 semanas • Detox de açúcar • Cetogênica para perder peso/low carb • Paleo • Perda de peso com proteína 📱 TUDO PARA UMA EXPERIÊNCIA PERSONALIZADA • Contador de calorias com ajuste de meta diária e registro de calorias queimadas em exercícios. • Registro de macros e metas ajustáveis de ingestão de carboidratos, proteínas e gorduras. • Crie e salve seus alimentos, receitas, refeições e exercícios favoritos. • Registro de medidas corporais (peso, cintura, gordura, peito, braços e IMC). • Uma biblioteca com milhares de receitas com filtros para agilizar as pesquisas. • Um Life Score semanal baseado em medidas de nutrição e exercícios para você saber em que estágio está e qual o próximo passo para ter uma vida mais saudável. • Sincronize com aplicativos fitness e d