Drivemode: Handsfree Messages

60
ASO score
Text
41/100
Graphic
52/100
Reviews
82/100
Other
0/100
Additional Information
Rating:
4.33
Voted: 3.19M
Google Play Link:
Website:
Email:
Privacy Policy:
Categories: Auto & Vehicles
Size: -
Installs: 2.95M
App Age: 8 years 3 months
Release Date: Aug 25, 2014
Last Update: Sep 14, 2020
Version: 7.6.0
Version history
7.6.0
Sep 14, 2020
Welcome to 7.6.0<br><br>Here&#39;s what we added<br><br>*Changes*<br>- Temporary disabled &quot;Play [artist/song]&quot; voice command <br>- Updated dependencies<br><br>Full list: https://goo.gl/JUvpsg &amp; in the app<br>Enjoy your Drive. :)<br><br>- Jeff and Team Drivemode<br>Email me anytime! help@drivemode.com
7.5.34
Jun 03, 2020
Version history
7.6.0
Sep 14, 2020
Welcome to 7.6.0<br><br>Here&#39;s what we added<br><br>*Changes*<br>- Temporary disabled &quot;Play [artist/song]&quot; voice command <br>- Updated dependencies<br><br>Full list: https://goo.gl/JUvpsg &amp; in the app<br>Enjoy your Drive. :)<br><br>- Jeff and Team Drivemode<br>Email me anytime! help@drivemode.com
7.5.34
Jun 03, 2020
7.5.33
May 07, 2020
7.5.32
Apr 22, 2020
7.5.31
Apr 06, 2020
7.5.30
Mar 11, 2020
7.5.29
Feb 26, 2020
7.5.28
Jan 23, 2020
7.5.27
Jan 09, 2020
7.5.26
Dec 29, 2019
7.5.25
Dec 23, 2019
7.5.24
Dec 12, 2019
7.5.23
Nov 27, 2019
7.5.22
Oct 30, 2019
7.5.21
Oct 17, 2019
7.5.20
Oct 10, 2019
7.5.19
Sep 14, 2019
7.5.18
Aug 30, 2019
7.5.17
Aug 10, 2019
7.5.16
Jul 27, 2019
7.5.15
Jul 17, 2019
7.5.14
Jun 26, 2019
7.5.13
Jun 18, 2019
7.5.12
May 23, 2019
7.5.11
May 15, 2019
7.5.10
May 08, 2019
7.5.9
Apr 23, 2019
7.5.8
Apr 09, 2019
7.5.7
Apr 03, 2019
7.5.6
Mar 26, 2019
7.5.5
Mar 19, 2019
7.5.4
Mar 12, 2019
Varies with device
Mar 07, 2019
7.5.3
Feb 19, 2019
7.5.2
Feb 05, 2019
7.5.1
Jan 24, 2019
7.5.0
Jan 17, 2019
7.4.10
Jan 09, 2019
7.4.9
Dec 20, 2018
7.4.8
Dec 13, 2018
7.4.7
Nov 28, 2018
7.4.6
Nov 14, 2018
7.4.5
Nov 06, 2018
7.4.4
Oct 30, 2018
7.4.3
Oct 24, 2018
7.4.2
Oct 19, 2018
7.4.1
Oct 10, 2018
7.4.0
Oct 05, 2018
7.3.6
Sep 20, 2018
7.3.5
Sep 11, 2018
7.3.4
Sep 05, 2018
7.3.3
Aug 28, 2018
7.3.2
Aug 16, 2018
7.3.1
Aug 10, 2018
7.3.0
Aug 02, 2018
7.2.9
Jul 23, 2018
7.2.8
Jul 19, 2018
7.2.7
Jul 03, 2018
7.2.6
Jun 27, 2018
7.2.5
Jun 15, 2018
7.2.4
Jun 04, 2018
7.2.3
May 30, 2018
7.2.2
May 22, 2018
7.2.1
May 17, 2018
7.2.0
May 10, 2018
7.1.2
Apr 26, 2018
7.1.1
Apr 20, 2018
7.1.0
Apr 04, 2018
7.0.19
Mar 27, 2018
7.0.17
Mar 06, 2018
7.0.15
Feb 19, 2018
7.0.14
Feb 06, 2018
7.0.13
Jan 30, 2018
0
Aug 25, 2014
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 3M
Category Top Average: 2M
+49%
Rating
Current App: 4.33
Category Top Average: 4.09
+6%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 32.2K
Category Top Average: 22.1K
+46%
App Age
Current App: 8y 3m
Category Top Average: 5y 4m
+54%
In-app Purchases Price
Current App: $0
Category Top Average: $44
Update Frequency
Current App: 103d
Category Top Average: 52d
+98%
Title Length
Current App: 30
Category Top Average: 23
+30%
Short Description Length
Current App: 78
Category Top Average: 68
+15%
Description Length
Current App: 1 746
Category Top Average: 2 566
-32%
Number of Screenshots
Current App: 56
Category Top Average: 81
-31%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 0MB
Category Top Average: 36MB

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Load more
New
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Load more
Trending Up
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Load more
Trending Down
Nov 25, 2022
Dec 02, 2022
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
3M
Last month icon
Last month
2.9K

Text ASO

Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 29 of 50
)
Drivemode: ড্রাইভিং ইন্টারফেস
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 17 of 50
)
安全驾驶的帮手:Drivemode
Title (
Characters: 17 of 50
)
安全駕駛的幫手:Drivemode
Title (
Characters: 17 of 50
)
安全駕駛的幫手:Drivemode
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 29 of 50
)
Drivemode: alles met je stem!
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 9 of 50
)
Drivemode
Title (
Characters: 9 of 50
)
Drivemode
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 29 of 50
)
Drivemode: Fahr Schnittstelle
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 21 of 50
)
Drivemode: ממשק נהיגה
Title (
Characters: 28 of 50
)
Drivemode: ड्राइविंग इंटरफेस
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 9 of 50
)
Drivemode
Title (
Characters: 24 of 50
)
Drivemode: 運転を楽しく、スマートに。
Title (
Characters: 26 of 50
)
Drivemode: ಚಾಲಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 20 of 50
)
Drivemode : 운전 인터페이스
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 23 of 50
)
Drivemode: ടു ഇന്റർഫേസ്
Title (
Characters: 23 of 50
)
Drivemode: वाहन इंटरफेस
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 50 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages And Call For Driving
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: odpowiedzi głosowe!
Title (
Characters: 28 of 50
)
Drivemode: responda com voz!
Title (
Characters: 28 of 50
)
Drivemode: responda com voz!
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 9 of 50
)
Drivemode
Title (
Characters: 29 of 50
)
Drivemode: Отвечайте голосом!
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 27 of 50
)
Drivemode: La Voz para Todo
Title (
Characters: 27 of 50
)
Drivemode: La Voz para Todo
Title (
Characters: 27 of 50
)
Drivemode: La Voz para Todo
Title (
Characters: 27 of 50
)
Drivemode: La Voz para Todo
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 28 of 50
)
Drivemode: டிரைவிங் இடைமுகம்
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 23 of 50
)
Drivemode: Sürüş arayüz
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Title (
Characters: 30 of 50
)
Drivemode: Handsfree Messages
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Handsfree SMS-boodskappe en roeping met vereenvoudigde musiekbeheer vir bestuurders.
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Mesazheve telefonike pa telefon dhe thirrja me kontroll të thjeshtuar muzikore për shoferët.
Short Description (
Characters: 56 of 80
)
ለአስኪኖች ቀለል ያለ የሙዚቃ ቁጥጥር (ሞባይል) የኤስኤምኤስ መልእክት እና ጥሪ ማድረግ.
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
الرسائل القصيرة للتكلم الحر والتواصل مع تحكم موسيقي مبسط للسائقين.
Short Description (
Characters: 107 of 80
)
Ձեռքբերումներ SMS հաղորդագրություններ եւ զանգահարելով վարորդների համար պարզեցված երաժշտական ​​հսկողություն:
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Handsfree SMS mesajlaşma və sürücülər üçün sadələşdirilmiş musiqi nəzarəti ilə zəng.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
ভয়েস মেসেজিং (এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুক). ওভারলে সঙ্গীত. লঞ্চার!
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Esku libreko SMS mezuak eta gidariek musika kontrola errazten duten deiak.
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
Гучная сувязь SMS паведамленняў і выкліку з спрошчаным кіраваннем музыкі для кіроўцаў.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Хендсфри SMS съобщения и обаждания с опростен контрол на музиката за драйвери.
Short Description (
Characters: 98 of 80
)
Handsfree ကို SMS messaging နှင့်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောဂီတထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတောင်းဆို။
Short Description (
Characters: 106 of 80
)
Missatges de missatges de text sense mans i trucades amb control de música simplificat per a controladors.
Short Description (
Characters: 28 of 80
)
在驾驶中可语音接收与传送简讯,并同时播放音乐与使用导航。
Short Description (
Characters: 28 of 80
)
在駕駛中可語音接收與傳送簡訊,並同時播放音樂與使用導航。
Short Description (
Characters: 28 of 80
)
在駕駛中可語音接收與傳送簡訊,並同時播放音樂與使用導航。
Short Description (
Characters: 91 of 80
)
Handsfree SMS poruke i pozivi s pojednostavljenom kontrolom glazbe za upravljačke programe.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Hlasové SMS zprávy a volání se zjednodušeným ovládáním hudby pro řidiče.
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Håndfri SMS-beskeder og opkald med forenklet musikstyring til drivere.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Rijden app die het gebruik van de navigatie, muziek en messaging vereenvoudigt.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Handsfree SMS messaging and calling with simplified music control for drivers.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Handsfree SMS messaging and calling with simplified music control for drivers.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Handsfree SMS messaging and calling with simplified music control for drivers.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Handsfree SMS messaging and calling with simplified music control for drivers.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Handsfree SMS messaging and calling with simplified music control for drivers.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Handsfree SMS messaging and calling with simplified music control for drivers.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Handsfree SMS messaging and calling with simplified music control for drivers.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Käed-vabad SMS-sõnumid ja helistaja lihtsustatud muusikajuhtimisega.
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
Handsfree SMS messaging at pagtawag sa pinasimple control ng musika para sa mga driver.
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
Handsfree SMS -viestintä ja soittaminen kuljettajien yksinkertaistetulla musiikkiohjauksella.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Messagerie vocale (SMS, WhatsApp et Facebook). Musique overlay. Lanceur!
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Messagerie vocale (SMS, WhatsApp et Facebook). Musique overlay. Lanceur!
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
Mensaxes SMS sen mans e chamadas con control de música simplificado para controladores.
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
მყარი SMS შეტყობინების და მოუწოდებს გამარტივებული მუსიკის კონტროლი მძღოლებისთვის.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Sprachnachrichten (SMS, WhatsApp und Facebook ). Overlay-Musik. Launcher!
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Ακουστικά μηνύματα SMS και κλήσεις με απλοποιημένο έλεγχο μουσικής για τους οδηγούς.
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
હેન્ડ્સફ્રી એસએમએસ મેસેજિંગ અને ડ્રાઇવરો માટે સરળ સંગીત નિયંત્રણ સાથે ક callingલિંગ.
Short Description (
Characters: 56 of 80
)
Drivemode מפשט שימוש ניווט, מוסיקה ומסרים תוך כדי נהיגה.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
आवाज संदेश (एसएमएस, WhatsApp और फेसबुक)। ओवरले संगीत। लांचर और अधिक!
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Kihangosított SMS-üzenetek és hívások egyszerűsített zenei vezérléssel a járművezetők számára.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Handfrjáls SMS skilaboð og hringja með einfaldaða tónlist stjórn fyrir ökumenn.
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
Perpesanan dan panggilan SMS handsfree dengan kontrol musik yang disederhanakan untuk driver.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Messaggi vocali (SMS, WhatsApp e FB). Musica in sovrimpressione e altro!
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
カーナビアプリ、音楽アプリ、メッセージアプリ(FacebookやLINE)などの便利な機能を一つのメニューに統合し、安全なインターフェースを提供します。
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
ಸಂಚರಣೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶದ ಬಳಕೆಯು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Хендсфри SMS-хабарламалары және драйверлер үшін жеңілдетілген музыка басқаруымен қоңырау шалу.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
ការផ្ញើសារជាអក្សរនិងការហៅទូរស័ព្ទដោយប្រើការបញ្ជាតន្ត្រីសាមញ្ញសម្រាប់អ្នកបើកបរ។
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
음성 메시징 (SMS, 카카오 톡, 또는 WhatsApp와 페이스 북). 오버레이 음악. 실행기 및 더 많은 것!
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
Колу бош SMS билдирүү жана айдоочуларды жөнөкөйлөтүлгөн музыка контролдоо менен чакырып.
Short Description (
Characters: 63 of 80
)
ໂທລະສັບມືຖື SMS ແລະໂທມືຖືດ້ວຍການຄວບຄຸມດົນຕີງ່າຍສໍາລັບຄົນຂັບລົດ.
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Brīvroku īsziņu sūtīšana un zvanīšana ar vienkāršotu mūzikas vadību vadītājiem.
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
Laisvų rankų SMS žinučių siuntimas ir skambinimas su supaprastinta muzikos valdikliu.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Хендсфри на SMS пораки и повици со поедноставена музичка контрола за возачите.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Pemesejan SMS bebas tangan dan panggil dengan kawalan muzik mudah untuk pemandu.
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
വഴികാട്ടി, സംഗീതം, മെസ്സേജിംഗ് ലളിതവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ടു.
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
आवाज संदेश (एसएमएस, WhatsApp आणि फेसबुक). आच्छादन संगीत. लाँचर आणि अधिक!
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
Жолооч нарт SMS дуудлага хийх, хялбаршуулсан хөгжим хянах боломжтой.
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
ह्यान्डफ्री एसएमएस सन्देश पठाउने र ड्राइभरका लागि सरल संगीत नियन्त्रणको साथ कल गर्दै।
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Håndfri SMS-melding og ringe med forenklet musikkkontroll for drivere.
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Håndfri SMS-melding og ringe med forenklet musikkkontroll for drivere.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
پیامرسانی اس ام اس رایگان و تماس با کنترل موسیقی ساده برای رانندگان.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
پیامرسانی اس ام اس رایگان و تماس با کنترل موسیقی ساده برای رانندگان.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
پیامرسانی اس ام اس رایگان و تماس با کنترل موسیقی ساده برای رانندگان.
Short Description (
Characters: 68 of 80
)
پیامرسانی اس ام اس رایگان و تماس با کنترل موسیقی ساده برای رانندگان.
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
Głosowe odpowiedzi (SMS, WhatsApp i Facebook). &quot;Pływający&quot; odtwarzacz i inne!
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Mensagens por voz (SMS, Whatsapp e Facebook). Player de música sobrepondo apps!
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Mensagens por voz (SMS, Whatsapp e Facebook). Player de música sobrepondo apps!
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
ਹੈਂਡਸਫ੍ਰੀ ਐਸਐਮਐਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸੰਗੀਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨਾ.
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Drivemode Facilitează utilizarea de navigație, muzică și mesaje.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Голосовые сообщения (SMS, WhatsApp и Facebook). Прозрачный плеер и другое.
Short Description (
Characters: 90 of 80
)
Хандсфрее СМС порука и позивање уз поједностављену контролу музике за управљачке програме.
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
ධාවක සඳහා සරල සංගීත පාලනයකින් තොරව Handsfree කෙටි පණිවිඩ යැවීම හා ඇමතුම්.
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Handsfree SMS správy a volania s jednoduchým ovládaním hudby pre ovládače.
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
Prostoročno pošiljanje sporočil SMS in klicanje s poenostavljenim nadzorom glasbe za voznike.
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Más que Android Auto. Navegación, Música, Llamadas y Mensajería en un solo lugar
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Más que Android Auto. Navegación, Música, Llamadas y Mensajería en un solo lugar
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Más que Android Auto. Navegación, Música, Llamadas y Mensajería en un solo lugar
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Más que Android Auto. Navegación, Música, Llamadas y Mensajería en un solo lugar
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Ujumbe wa SMS bila mikono na wito na kudhibiti muziki rahisi kwa madereva.
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
Handsfree SMS-meddelanden och samtal med förenklad musikkontroll för drivrutiner.
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
வாகனம் ஓட்டும் போது அது ஊடுருவல், இசை மற்றும் செய்தி பயன்பாடு எளிதாக்குகிறது.
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
హ్యాండ్స్ఫ్రీ SMS సందేశాలు మరియు డ్రైవర్లు కోసం సరళమైన సంగీత నియంత్రణతో కాల్ చేయండి.
Short Description (
Characters: 85 of 80
)
การส่งข้อความและการโทรด้วย SMS แบบแฮนด์ฟรีพร้อมการควบคุมเพลงที่ง่ายขึ้นสำหรับไดรเวอร์
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
sürüş esnasında navigasyon, müzik ve mesajlaşma kullanımını kolaylaştırır.
Short Description (
Characters: 110 of 80
)
Обмін повідомленнями у режимі &quot;вільних рук&quot; та виклик зі спрощеним керуванням музикою для драйверів.
Short Description (
Characters: 88 of 80
)
ہینڈ فری فری ایس ایم ایس میسجنگ اور ڈرائیوروں کیلئے موسیقی کے آسان کنٹرول کے ساتھ کالنگ۔
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Nhắn tin SMS rảnh tay và gọi điện với điều khiển nhạc đơn giản cho người lái xe.
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Imilayezo ye-SMS engenafrifri nokubiza ngomculo owenziwe lula ngabashayeli.
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1253 of 4000
)
Drivemode অনেক অনন্য বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ করা হয়. হাত-বিনামূল্যে টেক্সট মেসেজ, ফেসবুক মেসেঞ্জার এবং হোয়াটসঅ্যাপ জবাবে. ওভারলে মিউজিক প্লেয়ার যে গৌণ উপরে কাজ করে. স্বয়ংক্রিয় লঞ্চ এবং ঘনিষ্ঠ ব্যবহার ব্লুটুথ ছাঁটাই. স্মার্ট ভবিষ্যদ্বাণী এবং সুপারিশ. অন্তর্মুখী বার্তাগুলির স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া. আরো বেশি. Drivemode আয়তন বহুলাংশে উপায় আমরা আমাদের ফোন ব্যবহার করার সময় একটি উদ্ভাবনী "কোন চেহারা" ইন্টারফেস যে শুধুমাত্র আমাদের পেরিফেরাল দৃষ্টি উপর নির্ভর সঙ্গে ড্রাইভিং সহজসাধ্য. যদি আপনি খুঁজছেন ছাড়া আপনি কত আসলে কি করতে পারেন দ্বারা বিস্মিত হবে, আপনি স্পষ্ট ভয়েস আখ্যান, উজ্জ্বল রং এবং বড় অ্যানিমেশন আছে! আমাদের স্বয়ংচালিত গ্রেড ইন্টারফেস যাতে নিরাপদ যে হন্ডা মত বিভিন্ন automakers আমাদের সঙ্গে অংশীদার হয় গাড়িতে Drivemode সংহত হয়. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode নিম্নলিখিত সঙ্গে কাজ করে:  - মেজর গৌণ অ্যাপ্লিকেশান (গুগল, এর Waze, মানচিত্র এবং আরো)  - মেজর সঙ্গীত অ্যাপ (আশার, Spotify গুগল প্লে মিউজিক, Player.fm, PowerAMP এবং আরো)  - মেজর মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন (এসএমএস, ফেসবুক মেসেঞ্জার এবং হোয়াটসঅ্যাপ)  - মেজর ভয়েস অনুসন্ধান অ্যাপস (গুগল এখন) এখানে আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন! (ইংরেজি শুধুমাত্র) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ আমাদের আপনার ভাষায় Drivemode অনুবাদ করতে সাহায্য করুন! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 836 of 4000
)
Drivemode 简化您在驾驶时使用手机的步骤,使用精简的介面来让您安全的操作您喜爱的应用程式, Drivemode 的语音指令与介面上的大大按键让您可以更专心于驾驶上。 使用声控,简易滑动、点击的的操控更可流畅的切换应用。 主要功能如下:   - 使用语音来回覆简讯及其它应用的讯息   - 可同时使用音乐软体与导航软体   - 提供勿扰模式来忽略来电与讯息   - 可设定自动回覆讯息   - 透过蓝芽装置自动启动与关闭   - 观看您的驾驶纪录   - 透过您的行事历、活动、喜好的地点来提供个人化的推荐 Drivemode 也可以与您喜好的应用作结合,如:   - 导航软体:Google Maps、Waze、HERE   - 音乐软体:Pandora、Spotify、Google Play Music, Player.fm、Poweramp   - 即时讯息:SMS、Facebook Messenger, Slack, WhatsApp   - 其他:Google Now、Google Assistant 使用 Drivemode 可以立即让您的爱车或租用车变聪明的智慧车,并保留您的使用习惯在任何车子上。无论您是通勤族、职业或打零工的司机、共享车的车主、甚至是自驾旅行的爱好者都可以成为 Drivemode 提供更好、更安全驾驶经验的一份子。 Drivemode 是一个根据美国国家公路交通安全管理局所提供的安全驾驶规章所设计开发的驾驶使用的车用介面应用,请留意Drivemode 会需要许多权限来存取与结合相关应用至我们的介面上,Drivemode 也会保存相关资讯来提供推荐的内容并在不同装置上保留您的设定。 请加入我们的 Facebook 社群并提出你的意见与问题! https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ 请协助我们完成中文翻译! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 836 of 4000
)
Drivemode 簡化您在駕駛時使用手機的步驟,使用精簡的介面來讓您安全的操作您喜愛的應用程式, Drivemode 的語音指令與介面上的大大按鍵讓您可以更專心於駕駛上。 使用聲控,簡易滑動、點擊的的操控更可流暢的切換應用。 主要功能如下:   - 使用語音來回覆簡訊及其它應用的訊息   - 可同時使用音樂軟體與導航軟體   - 提供勿擾模式來忽略來電與訊息   - 可設定自動回覆訊息 - 透過藍芽裝置自動啟動與關閉 - 觀看您的駕駛紀錄 - 透過您的行事曆、活動、喜好的地點來提供個人化的推薦 Drivemode 也可以與您喜好的應用作結合,如: - 導航軟體:Google Maps、Waze、HERE - 音樂軟體:Pandora、Spotify、Google Play Music, Player.fm、Poweramp - 即時訊息:SMS、Facebook Messenger, Slack, WhatsApp - 其他:Google Now、Google Assistant 使用 Drivemode 可以立即讓您的愛車或租用車變聰明的智慧車,並保留您的使用習慣在任何車子上。無論您是通勤族、職業或打零工的司機、共享車的車主、甚至是自駕旅行的愛好者都可以成為 Drivemode 提供更好、更安全駕駛經驗的一份子。 Drivemode 是一個根據美國國家公路交通安全管理局所提供的安全駕駛規章所設計開發的駕駛使用的車用介面應用,請留意 Drivemode 會需要許多權限來存取與結合相關應用至我們的介面上,Drivemode 也會保存相關資訊來提供推薦的內容並在不同裝置上保留您的設定。 請加入我們的 Facebook 社群並提出你的意見與問題!https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ 請協助我們完成中文翻譯! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 836 of 4000
)
Drivemode 簡化您在駕駛時使用手機的步驟,使用精簡的介面來讓您安全的操作您喜愛的應用程式, Drivemode 的語音指令與介面上的大大按鍵讓您可以更專心於駕駛上。 使用聲控,簡易滑動、點擊的的操控更可流暢的切換應用。 主要功能如下:   - 使用語音來回覆簡訊及其它應用的訊息   - 可同時使用音樂軟體與導航軟體   - 提供勿擾模式來忽略來電與訊息   - 可設定自動回覆訊息 - 透過藍芽裝置自動啟動與關閉 - 觀看您的駕駛紀錄 - 透過您的行事曆、活動、喜好的地點來提供個人化的推薦 Drivemode 也可以與您喜好的應用作結合,如: - 導航軟體:Google Maps、Waze、HERE - 音樂軟體:Pandora、Spotify、Google Play Music, Player.fm、Poweramp - 即時訊息:SMS、Facebook Messenger, Slack, WhatsApp - 其他:Google Now、Google Assistant 使用 Drivemode 可以立即讓您的愛車或租用車變聰明的智慧車,並保留您的使用習慣在任何車子上。無論您是通勤族、職業或打零工的司機、共享車的車主、甚至是自駕旅行的愛好者都可以成為 Drivemode 提供更好、更安全駕駛經驗的一份子。 Drivemode 是一個根據美國國家公路交通安全管理局所提供的安全駕駛規章所設計開發的駕駛使用的車用介面應用,請留意 Drivemode 會需要許多權限來存取與結合相關應用至我們的介面上,Drivemode 也會保存相關資訊來提供推薦的內容並在不同裝置上保留您的設定。 請加入我們的 Facebook 社群並提出你的意見與問題!https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ 請協助我們完成中文翻譯! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 2147 of 4000
)
Drivemode maakt het gebruik van jou telefoon simpeler terwijl je rijdt! Drivemode is zo ontwikkeld dat je de app kan besturen zonder te kijken. Je hebt toegang tot al je favoriete functies terwijl je je ogen op de weg houdt! Om Drivemode te bedienen gebruik je brede vegen, tikken of je stem om de navigatie te bedienen, een nieuw nummer op te zoeken, vrienden te bellen of om te reageren op berichten. Dit is mogelijk omdat Drivemode gebruik maakt van felle kleuren en uitbundige animaties. Hoe meer je aan Drivemode gewend raakt, hoe minder je ernaar zal kijken. Drivemode is zo veilig, dat zelfs automerken als Honda een Drivemode auto willen ontwikkelen! https://goo.gl/94Lqel Drivemode biedt een scala aan unieke functies. Een overlay-muziekspeler bovenop de navigatie, reageren op SMS, Facebook en Whatsapp berichten met spraakherkenning, zonder jou favoriete app te verlaten. Drivemode kan automatisch een nieuwe bestemming instellen als je een adres ontvangt. Ook kun je Drivemode instellen om op te starten en te sluiten bij het maken/verbreken van een verbinding met een bluetooth apparaat. Drivemode heeft een "niet storen" functie waarmee alle inkomende gesprekken en berichten automatisch worden beantwoord met een automatisch bericht. Drivemode heeft de hoofdprijs gewonnen bij de Android Application Awards, en wordt aanbevolen door TechCrunch, CNET, Lifehacker en vele anderen. Drivemode ondersteunt: - Alle grote navigatieapps (Google, Waze, HERE Maps, en meer) - Alle grote muziekapps (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp en meer) - Alle grote berichtenapps (SMS, Facebook Messenger, Whatsapp) - Spraakondersteuning (Google Now) - Werkt met andere apps (Car Home Ultra, Car Dashdroid, Gasbuddy, Automatic, Dash, andere OBD 2 apps en meer) Drivemode is populair bij frequente gebruikers, Zipcar en Getaround gebruikers, beroepschauffeurs, en chauffeurs bij Uber / Lyft. Om goed te functioneren heeft Drivemode meer bevoegdheden nodig dan andere apps. Word lid van onze Facebook community om vragen te stellen, of om feedback en tips te delen! https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1434 of 4000
)
Drivemode offre de nombreuses fonctionnalités uniques. mains libres réponse à des messages texte, Facebook Messenger et WhatsApp. lecteur de musique Overlay qui fonctionne sur le dessus de la navigation. Lancement automatique et à proximité épluchage Bluetooth à l'aide. prédiction intelligente et de recommandation. réponse automatique aux messages entrants. Beaucoup plus. Drivemode simplifie radicalement la façon dont nous utilisons notre téléphone en conduisant avec une interface innovante "no look" qui repose uniquement sur notre vision périphérique. Vous serez surpris par combien vous pouvez réellement faire sans regarder, quand vous avez la narration de voix claire, des couleurs vives et une grande animation! Notre interface de qualité automobile est si sûr que les différents constructeurs automobiles comme Honda sont en partenariat avec nous pour intégrer Drivemode dans la voiture. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode soutient:  - applications de navigation principaux (Google, Waze, HERE et plus)  - applications musicales majeures (Pandora, Spotify, Google Play Musique, Player.fm, Poweramp et plus)  - Applications de messagerie Major (SMS, Facebook Messenger et WhatsApp)  - Recherche Major vocal applications (Google Now) Rejoignez notre communauté ici! (En anglais seulement) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Aidez-nous à traduire Drivemode dans votre langue! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1434 of 4000
)
Drivemode offre de nombreuses fonctionnalités uniques. mains libres réponse à des messages texte, Facebook Messenger et WhatsApp. lecteur de musique Overlay qui fonctionne sur le dessus de la navigation. Lancement automatique et à proximité épluchage Bluetooth à l'aide. prédiction intelligente et de recommandation. réponse automatique aux messages entrants. Beaucoup plus. Drivemode simplifie radicalement la façon dont nous utilisons notre téléphone en conduisant avec une interface innovante "no look" qui repose uniquement sur notre vision périphérique. Vous serez surpris par combien vous pouvez réellement faire sans regarder, quand vous avez la narration de voix claire, des couleurs vives et une grande animation! Notre interface de qualité automobile est si sûr que les différents constructeurs automobiles comme Honda sont en partenariat avec nous pour intégrer Drivemode dans la voiture. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode soutient:  - applications de navigation principaux (Google, Waze, HERE et plus)  - applications musicales majeures (Pandora, Spotify, Google Play Musique, Player.fm, Poweramp et plus)  - Applications de messagerie Major (SMS, Facebook Messenger et WhatsApp)  - Recherche Major vocal applications (Google Now) Rejoignez notre communauté ici! (En anglais seulement) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Aidez-nous à traduire Drivemode dans votre langue! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1323 of 4000
)
Drivemode bietet viele einzigartige Features. Hands-free Antwort-SMS, Facebook Messenger und WhatsApp. Overlay-Musik-Player, die auf der Navigation funktioniert. Automatische Start und in der Nähe mit Bluetooth Schnipsel. Smart-Vorhersage und Empfehlung. Automatische Reaktion auf eingehende Nachrichten. Eine Menge mehr. Drivemode vereinfacht drastisch die Art, wie wir unser Telefon benutzen, während mit einem innovativen "no look" Schnittstelle fahren, die nur auf unsere periphere Sicht beruht. Sie werden erstaunt sein, wie viel Sie ohne tatsächlich tun suchen, wenn Sie klare Stimme Erzählung haben, helle Farben und große Animation! Unser Automotive-Schnittstelle ist so sicher, dass verschiedene Autohersteller wie Honda mit uns eine Partnerschaft Drivemode im Auto zu integrieren. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode unterstützt:  - Die wichtigsten Navigations-Apps (Google, Waze, HERE und mehr)  - Die wichtigsten Musik-Apps (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp und mehr)  - Die wichtigsten Messaging-Anwendungen (SMS, Facebook Messenger und WhatsApp)  - Die wichtigsten Sprachsuche Apps (Google Now) Treten Sie unserer Gemeinschaft hier! (Nur Englisch) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Helfen Sie uns, Drivemode in Ihrer Sprache zu übersetzen! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1050 of 4000
)
Drivemode מציעה תכונות ייחודיות רבות. דיבורית מענה להודעות טקסט, Facebook Messenger ו- WhatsApp. נגן מוזיקה כיסוי שפועל על גבי ניווט. השקה אוטומטית קילוף Bluetooth באמצעות קרוב. חיזוי והמלצה חכם. תגובה אוטומטית להודעות נכנסות. הרבה יותר. Drivemode דרסטי מפשט את הדרך בה אנו משתמשים בטלפון שלנו תוך כדי נהיגה עם ממשק חדשני "אין מבט" המסתמך רק על הראייה ההיקפית שלנו. אתה תהיה מופתע על ידי כמה אתה באמת יכול לעשות בלי להסתכל, כאשר יש לך קריינות בקול צלולה, צבעים בהירים אנימציה גדולה! ממשק כיתת הרכב שלנו הוא כל כך בטוח כי יצרניות שונות כמו הונדה משתפות פעולה איתנו לשלב Drivemode במכונית. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode עובד עם הבאים:  - אפליקציות ניווט גדולות (גוגל, Waze, כאן מפות ועוד)  - אפליקציות המוזיקה רס"ן (פנדורה, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp ועוד)  - יישומי העברת הודעות רס"ן (SMS, Facebook Messenger ו- WhatsApp)  - אפליקציות בחיפוש קול סרן (Google Now) הצטרף לקהילה שלנו כאן! (באנגלית בלבד) https://www.facebook.com/groups/563077224198166 עזרו לנו לתרגם Drivemode בשפה שלך! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1205 of 4000
)
Drivemode कई अनूठी विशेषताएं प्रदान करता है। हाथ से मुक्त पाठ संदेश, फेसबुक मैसेंजर और WhatsApp का जवाब दें। ओवरले संगीत खिलाड़ी है कि नेविगेशन के शीर्ष पर काम करता है। स्वत: शुरू करने और बंद का उपयोग कर ब्लूटूथ कतरन। स्मार्ट भविष्यवाणी और सिफारिश। भेजे गए संदेशों को स्वत: प्रतिक्रिया। बहुत अधिक। Drivemode काफी जिस तरह हम अपने फोन का उपयोग करते हुए एक अभिनव "नहीं देखो" इंटरफेस है कि केवल हमारे परिधीय दृष्टि पर निर्भर करता है के साथ ड्राइविंग के सरल करता है। आप देख के बिना आप कितना वास्तव में क्या कर सकते हैं से चकित हो जाएगा, आप स्पष्ट आवाज कथन, चमकीले रंग और बड़े एनीमेशन है जब! हमारी मोटर वाहन ग्रेड इंटरफेस इतना सुरक्षित है कि होंडा जैसे विभिन्न कंपनियां हमारे साथ साझेदारी कर रहे हैं कार में Drivemode एकीकृत करने के लिए है। https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode समर्थन करता है:  - मेजर नेविगेशन क्षुधा (गूगल, Waze, यहाँ मैप्स और अधिक)  - प्रमुख संगीत क्षुधा (भानुमती, Spotify, Google Play संगीत, Player.fm, Poweramp और अधिक)  - मेजर संदेश क्षुधा (एसएमएस, फेसबुक मैसेंजर और WhatsApp)  - मेजर आवाज खोज क्षुधा (गूगल अब) यहाँ हमारे समुदाय में शामिल हों! (केवल अंग्रेज़ी) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ हमें अपनी भाषा में अनुवाद करने में मदद Drivemode! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1456 of 4000
)
Drivemode semplifica il modo in cui utilizzi il telefono mentre guidi con un'interfaccia senza distrazioni che ti permette di concentrarti sulla guida mentre utilizzi le tue funzionalità preferite di Android. Drivemode offre una serie di funzioni uniche. Lettore musicale in sovrimpressione. Risposta vocale a: messaggi, Facebook Messenger e WhatsApp senza uscire dalla tua app preferita. Cambia destinazione quando ricevi un messaggio contenente un indirizzo. Avvio e chiusura automatica in caso di connessione Bluetooth. Suggerimenti intelligenti. Modalità “Non disturbare” che ignora messaggi e chiamate e che invia delle risposte predefinite. E molto altro. Drivemode supporta: - I più importanti Navigatori (Google, Waze, HERE Maps e altri) - I più noti Lettori musicali (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp e altri) - Le app di messaggistica più usate (SMS, Facebook Messenger, WhatsApp, Hangout) - La ricerca vocale (comandi vocali di Google Now) nel launcher - Funziona bene assieme ad altre app di guida (Car Home Ultra, Car Dashdroid, GasBuddy, Automatic, Dash, varie app OBD 2 e altre) Per favore, nota che Drivemode richiede più permessi di altre app perché funziona come sostituto del sistema operativo. Unisciti alla nostra comunità su Facebook (solo in inglese): https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Aiutaci a tradurre Drivemode nella tua lingua: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 732 of 4000
)
Drivemode (ドライブモード) は運転をもっと楽しくするために作られたアプリです。 Googleマップを使いながら好きなPodcastを聴きながら、LINEやFacebookの友達から来たメッセージにはハンズフリーで返信。難しい事を考えなくても、どこに行くのか、誰に電話するのかも、どんどん学んでおすすめしてくれます。もちろん、メッセージの自動応答などの安全機能も満載です。 Drivemodeの「ノー・ルック・インターフェース」は「周辺視野」と呼ばれる視界領域の特性(大きな色の変化や、物体の移動は、視界に入っている限り見ることができる)を利用してデザインされており、米国での運転規制における基準を大きく上回る安全性を実現しています。慣れてくれば、電話がどこにあるか覚えているだけで色々な事ができるようになります。米国ホンダをはじめ、世界中の自動車メーカーとの協業を進めています。(動画: Drivemodeだけでカーナビを完全に代替するコンセプトカー: https://goo.gl/tTWdG8) Drivemodeは以下のアプリと連携しています。 - カーナビアプリ(Googleマップ、Waze、Yahooナビ等) - 音楽アプリ(Google Play Music、PowerAmp、Player.fm等) - メッセージアプリ(ショートメッセージ、Facebook、LINE、Googleハングアウト、Skype等) Drivemodeは、様々なハードウェアとの連携も進めています。お楽しみに。 コミュニティはこちら(英語のみ):https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1282 of 4000
)
Drivemode ಅನೇಕ ಅನನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಮತ್ತು WhatsApp ಉತ್ತರ. ಸಂಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಸಂಗೀತ ಆಟಗಾರ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸುಲಿಯುವುದು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು. ಒಳಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ. Drivemode ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಹೊಸತನದ "ಯಾವುದೇ ನೋಟ" ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನೀವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ನಿರೂಪಣೆ, ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅನಿಮೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಾಗ! ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೋಂಡಾ ಹಲವಾರು ತಯಾರಕರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ Drivemode ಸಂಯೋಜಿಸಲು ನಮಗೆ ಜೊತೆಗಾತಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ:  - ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚರಣೆ Apps (ಗೂಗಲ್, Waze, ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು)  - ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು (ಪಾಂಡೊರ, Spotify Google Play ಸಂಗೀತ Player.fm, Poweramp ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು)  - ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು (ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಮತ್ತು WhatsApp)  - ಪ್ರಮುಖ ಧ್ವನಿ ಹುಡುಕಾಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು (Google ಈಗ) ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿ! (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ Drivemode ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಸಹಾಯ! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 906 of 4000
)
Drivemode (드라이브 모드)는 운전을 더 즐겁게 하기 위해 만들어진 앱입니다. Google 지도를 사용하며 좋아하는 Podcast를 들으며 LINE이나 Facebook 친구로부터 온 메시지를 핸즈프리로 회신할 수 있습니다. 어렵게 생각하지 않아도 어디에 가는지, 누구에게 전화하는 지를 점점 배워서 추천 해 줍니다. 물론 메시지의 자동 응답 등 안전 기능도 다양합니다. Drivemode의 No Look Interface는 '주변 시야 '라는 특성 (큰 색상의 변화와 물체의 이동은 시야에 들어있는 한 볼 수 있음)을 이용하여 디자인되어 있으며, 미국에서의 운전 규제의 기준을 크게 웃도는 안전성을 실현하고 있습니다. 익숙해지면 전화가 어디에 있는지 기억하는 것만으로 다양한 일을 할 수있게됩니다. 미국 혼다를 비롯한 전 세계 자동차 메이커와 협업을 진행하고 있습니다. (동영상 : Drivemode만으로 네비게이션을 완전히 대체하는 컨셉 카 : https://goo.gl/tTWdG8) Drivemode는 다음 응용 프로그램과 연계하고 있습니다. - 네비게이션 앱 (Google Map, Waze, Yahoo 내비게이션 등) - 음악 앱 (Google Play Music, PowerAmp, Player.fm 등) - 메시지 응용 프로그램 (SMS, Facebook, LINE, Google 행아웃, Skype 등) - 주요 음성 검색 프로그램 (Google Now) Drivemode는 다양한 하드웨어와의 제휴도 추진하고 있습니다. 지켜봐 주시기 바랍니다. 여기에 우리의 커뮤니티에 참여하기! (영어) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ 우리가 언어에 Drivemode 번역에 참여하세요! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1306 of 4000
)
Drivemode തനതായ സവിശേഷതകൾ പ്രദാനം. സന്ദേശങ്ങൾ, ഫെയ്സ്ബുക്ക് മെസെഞ്ചർ ആപ്പ് എഴുത്തുകളിൽ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ മറുപടി. വഴികാട്ടി മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓവർലേ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോഞ്ച് അടുത്ത ബ്ലൂടൂത്ത് paring ഉപയോഗിച്ച്. സ്മാർട്ട് പ്രവചന ആൻഡ് ശുപാർശ. ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്ക് യാന്ത്രിക പ്രതികരണം. ഒരുപാട് കൂടുതൽ. Drivemode കുത്തനെ നൂതന "ഇല്ല രൂപം" ഞങ്ങളുടെ പെരിഫറൽ ദർശനം ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ വിനിമയതലമുള്ള ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ വഴി ലളിതമാക്കുന്ന. നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ ശബ്ദം വർത്തമാനമല്ല നിറങ്ങളില് വലിയ ആനിമേഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എത്ര അതിശയിക്കാറുണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും! നമ്മുടെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഗ്രേഡ് ഇന്റർഫേസ് ഹോണ്ട തുടങ്ങിയ automakers കാറിൽ Drivemode സംയോജിപ്പിച്ച നമ്മെ പങ്കാളി അങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാണ്. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode താഴെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു:  - മേജർ നാവിഗേഷൻ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ (Google, വേസ്, ഇവിടെ മാപ്സ് കൂടുതൽ)  - മേജർ സംഗീത അപ്ലിക്കേഷനുകൾ (ആഘോഷമായി, Spotify Google Play സംഗീതം, Player.fm, Poweramp കൂടുതൽ)  - മേജർ മെസേജിംഗ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ (എസ്എംഎസ്, ഫെയ്സ്ബുക്ക് മെസെഞ്ചർ ആപ്പ്)  - മേജർ വോയ്സ് തിരയൽ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ (Google ഇപ്പോൾ) ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ചേരുക! (ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ Drivemode വിവർത്തനം സഹായിക്കുക! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1152 of 4000
)
Drivemode अनेक वैशिष्ट्ये देते. हात मुक्त मजकूर संदेश, फेसबुक मेसेंजर आणि WhatsApp उत्तर. सुचालन वर काम करते आच्छादन संगीत खेळाडू. स्वयंचलित लाँच आणि वापर करणारे ब्लूटूथ paring बंद. स्मार्ट अंदाज आणि शिफारस. येणारे संदेश स्वयंचलित प्रतिसाद. बरेच. Drivemode अत्यंत फक्त आमच्या गौण दृष्टी वर आधारीत आहे जे एक अभिनव "नाही देखावा" संवाद ड्रायव्हिंग करताना आम्ही आमच्या फोन वापरू मार्ग सुकर होते. आपण विचार न आपण प्रत्यक्षात किती करू शकता द्वारे आश्चर्यचकित केले जाईल, आपण स्पष्ट आवाज निवेदन तेजस्वी रंग आणि मोठ्या अॅनिमेशन आहे तेव्हा! आमच्या ऑटोमोटिव्ह ग्रेड संवाद होंडा विविध automakers कार मध्ये Drivemode संपूर्ण आम्हाला भागीदारी आहे की जेणेकरून सुरक्षित आहे. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode खालील कार्य करते:  - मेजर सुचालन अॅप्स (Google, बंडू, येथे नकाशे आणि अधिक)  - मेजर संगीत अनुप्रयोग (तो Pandora, Spotify, Google Play संगीत, Player.fm, Poweramp आणि अधिक)  - मेजर मेसेजिंग अनुप्रयोग (एसएमएस, फेसबुक मेसेंजर आणि WhatsApp)  - मेजर व्हॉइस शोध अॅप्स (Google आता) येथे आमच्या समुदायात सामील व्हा! (केवळ इंग्रजी) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ आम्हाला आपल्या भाषेत Drivemode अनुवादित करण्यास मदत करा! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 2519 of 4000
)
Drivemode znacznie upraszcza sposób, w jaki korzystasz z telefonu podczas jazdy. Nasz interfejs pozwala Ci skoncentrować się na drodze, umożliwiając Ci jednocześnie dostęp do Twoich ulubionych funkcji telefonu. Wykorzystuj gesty, dotknięcia lub swój głos do sterowania nawigacją, zmiany utworów, kontaktu z przyjaciółmi i odpowiadania na wiadomości bez spoglądania na na ekran. Już po kilku chwilach zauważysz, że możesz polegać na naszej narracji głosowej, jasnych kolorach i dużych animacjach wykorzystujących Twoje widzenie peryferyjne. Interfejs Drivemode jest tak bezpieczny, że różni producenci samochodów (np. Honda) zwracają się do nas w sprawie stworzenia Drivemode dla samochodów. https://goo.gl/94Lqel Drivemode oferuje wiele różnych, unikalnych funkcji. "Pływający" odtwarzacz muzyki wyświetlany ponad nawigacją. Głosowe odpowiedzi na wiadomości SMS, Facebook Messenger i WhatsApp bez opuszczania Twojej ulubionej aplikacji. Zmiana celu podróży, gdy otrzymasz wiadomość z adresem. Automatyczne uruchamianie i zamykanie z wykorzystaniem parowania Bluetooth. Sprytne sugestie i propozycje. Tryb "Nie przeszkadzać", w którym ignorowane są wszystkie połączenia, a na otrzymane wiadomości wysyłane są automatyczne odpowiedzi. Drivemode jest laureatem głównej nagrody Android Application Award, pisali o nim TechCrunch, CNET, Lifehacker i inni. Nieustannie zajmuje czołowe miejsce na liście najlepszych aplikacji na Androida. Drivemode wspiera: - Najpopularniejsze aplikacje nawigacji (Google, Waze, Mapy HERE i inne) - Najpopularniejsze odtwarzacze muzyki (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp i inne) - Najpopularniejsze aplikacje wiadomości (SMS, Facebook Messenger i WhatsApp) - Najpopularniejsze aplikacje wyszukiwania głosowego (Google Now) - Dobrze współpracuje z innymi tego typu aplikacjami (Car Home Ultra, Car Dashdroid, GasBuddy, Automatic, Dash, aplikacje OBD 2 oraz inne) Drivemode jest popularny wśród wszystkich, którzy jeżdżą regularnie samochodem, użytkowników Zipcar / Getaround, profesjonalnych kierowców Uber (UberPartner) / Lyft. Proszę zwrócić uwagę, że Drivemode wymaga większych uprawnień niż inne aplikacje narzędziowe lub gry, ponieważ w wielu aspektach zastępuje działanie systemu operacyjnego telefonu. Dołącz do naszej społeczności Facebook, jeśli masz pytania lub chciałbyś zostawić feedback!: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Pomóż nam tłumaczyć Drivemode na swój język: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 1627 of 4000
)
O Drivemode simplifica drasticamente a maneira como você usa seu telefone enquanto dirige com uma interface "sem olhar" que lhe permite concentrar na estrada ao acessar as suas funções favoritas de seu Android. Ele oferece uma variedade de funções únicas. Player de música que sobrepões sua navegação. Resposta a mensagens de texto, Facebook Messenger e WhatsApp por voz sem sair do seu aplicativo favorito. Mude seu destino quando você receber uma mensagem com um endereço. Auto-abrir quando estiver perto de um aparelho Bluetooth. Recomendações e predições inteligentes. Modo "Não perturbe" que ignora todas as chamadas e mensagens, mas que oferece resposta automática via mensagens de texto. E muito mais. Drivemode suporta: - Principais aplicativos de navegação (Google, Waze, HERE Maps e muito mais) - Principais aplicativos de música (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp e muito mais) - Principais aplicativos de mensagens (SMS, Facebook Messenger e WhatsApp) - Principal pesquisa de voz (recurso de voz do Google Now) pelo menu Aplicativos - Funciona bem com outros aplicativos de condução (Car Home Ultra, Car Dashdroid, Automatic, GasBuddy, Dash, vários aplicativos OBD 2 e mais) através do menu Aplicativos Por favor note que o Drivemode requer mais permissões do que jogos ou aplicativos de utilidades pois ele atua como se fosse um substituto do sistema operacional. Entre em nossa comunidade no Facebook (apenas em Inglês): https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Ajude-nos a traduzir o Drivemode para seu idioma: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 1627 of 4000
)
O Drivemode simplifica drasticamente a maneira como você usa seu telefone enquanto dirige com uma interface "sem olhar" que lhe permite concentrar na estrada ao acessar as suas funções favoritas de seu Android. Ele oferece uma variedade de funções únicas. Player de música que sobrepões sua navegação. Resposta a mensagens de texto, Facebook Messenger e WhatsApp por voz sem sair do seu aplicativo favorito. Mude seu destino quando você receber uma mensagem com um endereço. Auto-abrir quando estiver perto de um aparelho Bluetooth. Recomendações e predições inteligentes. Modo "Não perturbe" que ignora todas as chamadas e mensagens, mas que oferece resposta automática via mensagens de texto. E muito mais. Drivemode suporta: - Principais aplicativos de navegação (Google, Waze, HERE Maps e muito mais) - Principais aplicativos de música (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp e muito mais) - Principais aplicativos de mensagens (SMS, Facebook Messenger e WhatsApp) - Principal pesquisa de voz (recurso de voz do Google Now) pelo menu Aplicativos - Funciona bem com outros aplicativos de condução (Car Home Ultra, Car Dashdroid, Automatic, GasBuddy, Dash, vários aplicativos OBD 2 e mais) através do menu Aplicativos Por favor note que o Drivemode requer mais permissões do que jogos ou aplicativos de utilidades pois ele atua como se fosse um substituto do sistema operacional. Entre em nossa comunidade no Facebook (apenas em Inglês): https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Ajude-nos a traduzir o Drivemode para seu idioma: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1385 of 4000
)
Drivemode oferă multe caracteristici unice. Hands-free de răspuns la mesaje text, Facebook Messenger și WhatsApp. jucător suprapunere de muzică, care funcționează pe partea de sus a navigației. lansare automată și închidere, folosind decojit Bluetooth. predicție inteligentă și recomandări. răspuns automat la mesajele primite. Mult mai mult. Drivemode simplifică drastic modul în care folosim telefonul nostru în timpul conducerii autovehiculului cu un "nici un aspect" interfață inovatoare, care se bazează doar pe viziunea noastra periferica. Vei fi uimit de cât de mult vă puteți face de fapt fără să se uite, atunci când aveți narațiune voce clară, culori strălucitoare și animație mare! Interfața noastră de grad auto este atât de sigur că diferite, cum ar fi producătorii auto Honda sunt parteneriat cu noi pentru a integra Drivemode în mașină. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode funcționează cu următoarele:  - Aplicații de navigație (Google, Waze și mai mult)  - aplicații muzicale majore (Pandora, Spotify, Muzica, Player.fm, Poweramp și mai mult Google Play)  - Aplicații de mesagerie pentru maior (SMS, Facebook Messenger și WhatsApp)  - Maiorul căutare vocală aplicații (Google Now) Alăturați-vă comunității noastre aici! (Numai în limba engleză) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Ajutați-ne să traducă Drivemode în limba ta! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1716 of 4000
)
Drivemode сильно упрощает пользование телефоном за рулем, с интерфейсом, который позволяет не смотреть на экран а сфокусироваться на дороге, при этом пользуясь вашими любимыми приложениями на Android. Он предлагает большое количество разных функций. Прозрачный музыкальный плеер который накладывается на навигационную программу. Возможность отвечать голосом на смс, сообщения из Facebook Messenger и WhatsApp, не выключая вашу любимую программу. Изменение точки назначения при получении смс с адресом. Автоматический запуск и выключение при подключении к автомобильному Bluetooth. Умные подсказки и рекомендации. Режим "не беспокоить" который позволит тебе игнорировать все сообщения и звонки, но отправляет автоответы всем респондентам. И многое другое. Drivemode поддерживает: - Основные навигационные программы (Google, Waze, HERE Maps, Яндекс Навигатор и другие) - Основные музыкальные программы (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp и другие) - Основные приложения для обмена сообщениями (SMS, Facebook Messenger и WhatsApp) - Голосовой поиск (голосовые функции Google Now's ) через ланчер приложений - Хорошо работает с другими автомобильными программами (Car Home Ultra, Car Dashdroid, GasBuddy, Automatic, Dash, различные приложения для OBD 2 и другие) через ланчер приложений. Обратите внимание, что Drivemode требует больше разрешений, чем другие приложения или игры, потому что оно подменяет собой основные функции системы на время вождения. Присоединяйтесь к нашему сообществу Facebook если у вас есть отзывы или вопросы: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Помогите нам перевести DriveMode на свой язык: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1543 of 4000
)
Drivemode simplifica radicalmente la forma como usas tu teléfono mientras conduces, con una interfaz de "no mirada", te permite concentrar en el camino mientras usas tus aplicaciones favoritas de Android. Ofrece variedad de rasgos únicos. Reproductor de Música sobre la navegación. Respuesta por Voz a mensajes de texto, Facebook Messenger y WhatsApp sin salir de tu App favorita. Cambia el destino cuando recibas un mensaje con una dirección. Inicio y cierre automático usando el enlace Bluetooth. Predicciones y recomendaciones inteligentes. Función “No Molestar” que ignora todas las llamadas y mensajes, ofreciendo mensajes de auto respuesta. ¡y mucho más! Drivemode soporta: - La mayoría de Apps de Navegación (Google, Waze, HERE Maps y más) - La mayoría de Apps de Música (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp y más) - La mayoría de Apps de Mensajería (SMS, Facebook Messenger y WhatsApp) - Búsqueda por Voz (La función de voz de Google Now) Desde el Iniciador de Apps. - Trabaja bien con otras Apps especializadas (Car Home Ultra, Car Dashdroid, GasBuddy, Automatic, Dash, Apps OBD 2 varias y más) Desde el Iniciador de Apps. Por favor ten en cuenta que Drivemode requiere más permisos que otras Apps de Juegos o Utilidades, ya que actúa como un reemplazo de sistema Operativo. Únete a nuestra comunidad en Facebook si tienes cualquier inquietud o comentario: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Ayúdanos a traducir Drivemode a su idioma: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 1543 of 4000
)
Drivemode simplifica radicalmente la forma como usas tu teléfono mientras conduces, con una interfaz de "no mirada", te permite concentrar en el camino mientras usas tus aplicaciones favoritas de Android. Ofrece variedad de rasgos únicos. Reproductor de Música sobre la navegación. Respuesta por Voz a mensajes de texto, Facebook Messenger y WhatsApp sin salir de tu App favorita. Cambia el destino cuando recibas un mensaje con una dirección. Inicio y cierre automático usando el enlace Bluetooth. Predicciones y recomendaciones inteligentes. Función “No Molestar” que ignora todas las llamadas y mensajes, ofreciendo mensajes de auto respuesta. ¡y mucho más! Drivemode soporta: - La mayoría de Apps de Navegación (Google, Waze, HERE Maps y más) - La mayoría de Apps de Música (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp y más) - La mayoría de Apps de Mensajería (SMS, Facebook Messenger y WhatsApp) - Búsqueda por Voz (La función de voz de Google Now) Desde el Iniciador de Apps. - Trabaja bien con otras Apps especializadas (Car Home Ultra, Car Dashdroid, GasBuddy, Automatic, Dash, Apps OBD 2 varias y más) Desde el Iniciador de Apps. Por favor ten en cuenta que Drivemode requiere más permisos que otras Apps de Juegos o Utilidades, ya que actúa como un reemplazo de sistema Operativo. Únete a nuestra comunidad en Facebook si tienes cualquier inquietud o comentario: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Ayúdanos a traducir Drivemode a su idioma: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 1543 of 4000
)
Drivemode simplifica radicalmente la forma como usas tu teléfono mientras conduces, con una interfaz de "no mirada", te permite concentrar en el camino mientras usas tus aplicaciones favoritas de Android. Ofrece variedad de rasgos únicos. Reproductor de Música sobre la navegación. Respuesta por Voz a mensajes de texto, Facebook Messenger y WhatsApp sin salir de tu App favorita. Cambia el destino cuando recibas un mensaje con una dirección. Inicio y cierre automático usando el enlace Bluetooth. Predicciones y recomendaciones inteligentes. Función “No Molestar” que ignora todas las llamadas y mensajes, ofreciendo mensajes de auto respuesta. ¡y mucho más! Drivemode soporta: - La mayoría de Apps de Navegación (Google, Waze, HERE Maps y más) - La mayoría de Apps de Música (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp y más) - La mayoría de Apps de Mensajería (SMS, Facebook Messenger y WhatsApp) - Búsqueda por Voz (La función de voz de Google Now) Desde el Iniciador de Apps. - Trabaja bien con otras Apps especializadas (Car Home Ultra, Car Dashdroid, GasBuddy, Automatic, Dash, Apps OBD 2 varias y más) Desde el Iniciador de Apps. Por favor ten en cuenta que Drivemode requiere más permisos que otras Apps de Juegos o Utilidades, ya que actúa como un reemplazo de sistema Operativo. Únete a nuestra comunidad en Facebook si tienes cualquier inquietud o comentario: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Ayúdanos a traducir Drivemode a su idioma: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 1543 of 4000
)
Drivemode simplifica radicalmente la forma como usas tu teléfono mientras conduces, con una interfaz de "no mirada", te permite concentrar en el camino mientras usas tus aplicaciones favoritas de Android. Ofrece variedad de rasgos únicos. Reproductor de Música sobre la navegación. Respuesta por Voz a mensajes de texto, Facebook Messenger y WhatsApp sin salir de tu App favorita. Cambia el destino cuando recibas un mensaje con una dirección. Inicio y cierre automático usando el enlace Bluetooth. Predicciones y recomendaciones inteligentes. Función “No Molestar” que ignora todas las llamadas y mensajes, ofreciendo mensajes de auto respuesta. ¡y mucho más! Drivemode soporta: - La mayoría de Apps de Navegación (Google, Waze, HERE Maps y más) - La mayoría de Apps de Música (Pandora, Spotify, Google Play Music, Player.fm, Poweramp y más) - La mayoría de Apps de Mensajería (SMS, Facebook Messenger y WhatsApp) - Búsqueda por Voz (La función de voz de Google Now) Desde el Iniciador de Apps. - Trabaja bien con otras Apps especializadas (Car Home Ultra, Car Dashdroid, GasBuddy, Automatic, Dash, Apps OBD 2 varias y más) Desde el Iniciador de Apps. Por favor ten en cuenta que Drivemode requiere más permisos que otras Apps de Juegos o Utilidades, ya que actúa como un reemplazo de sistema Operativo. Únete a nuestra comunidad en Facebook si tienes cualquier inquietud o comentario: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Ayúdanos a traducir Drivemode a su idioma: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1464 of 4000
)
Drivemode பல சிறப்பம்சங்கள் வழங்குகிறது. ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ உரை செய்திகளை, பேஸ்புக் தூதர் மற்றும் பயன்கள் க்கு பதில். வழிசெலுத்தல் மேல் வேலை என்று மேலடுக்கு மியூசிக் பிளேயர். தானாக வெளியீட்டு மற்றும் நெருங்கிய ப்ளூடூத் செப்பனிடுதல் பயன்படுத்தி. ஸ்மார்ட் கணிப்பை பரிந்துரை. வரும் செய்திகளுக்கு தானியங்கி பதில். இன்னும் நிறைய. Drivemode கடுமையாக மட்டுமே எங்கள் புற பார்வை நம்பியுள்ளது என்று ஒரு புதுமையான "எந்த தோற்றம்" இடைமுகம் வாகனம் ஓட்டும் போது நாங்கள் எங்கள் தொலைபேசி பயன்படுத்த வழி எளிதாக்குகிறது. நீங்கள் தேடும் இல்லாமல் நீங்கள் உண்மையில் செய்ய முடியும் எவ்வளவு ஆச்சரியமுற்ற, நீங்கள் தெளிவான குரல் இத்திரைப்படத்தின் கதை, பளிச்சென்ற நிறங்கள் மற்றும் பெரிய அனிமேஷன் வேண்டும் போது! எங்கள் வாகன தர இடைமுகம் ஹோண்டா போன்ற பல்வேறு கார்த்தயாரிப்பாளர்களும் காரில் Drivemode ஒருங்கிணைக்க எம்முடன் இணைந்துள்ளமை என்று மிகவும் பாதுகாப்பானது. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode பின்வரும் வேலை:  - மேஜர் வழிசெலுத்தல் பயன்பாடுகள் (Google, Waze என்பது இன்னும் பல)  - மேஜர் இசை பயன்பாடுகள் (பண்டோரா, வீடிழந்து, Google Play இசை, Player.fm, Poweramp மேலும்)  - மேஜர் செய்தி பயன்பாடுகள் (எஸ்எம்எஸ், பேஸ்புக் தூதர் மற்றும் பயன்கள்)  - மேஜர் குரல் தேடல் பயன்பாடுகள் (Google இப்போது) இங்கே எங்கள் சமூகத்தில் சேர! (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) https://goo.gl/d3QpcB எங்களுக்கு உங்கள் மொழியில் Drivemode மொழிபெயர்க்க உதவும்! https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ எங்களுக்கு உங்கள் மொழி Drivemode மொழிபெயர்க்க உதவும்: https://drivemode.oneskyapp.com/collaboration}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1235 of 4000
)
Drivemode birçok benzersiz özellikler sunuyor. metin mesajları, Facebook Messenger ve WhatsApp için Hands-free cevap. navigasyon üstünde çalışır Yerleşimi müzik çalar. Otomatik fırlatma ve yakın kullanarak Bluetooth soyma. Akıllı tahmin ve öneri. Gelen mesajların otomatik olarak yanıt. Çok daha fazla. Drivemode ölçüde sadece periferik görme dayanan yenilikçi bir "hayır bakmak" arayüzü ile sürüş sırasında bizim telefonu kullanmak yolu kolaylaştırır. Sen bakmadan aslında bunu ne kadar tarafından şaşıracaksınız, net sesli anlatım, parlak renkler ve büyük animasyon varken! Bizim otomotiv sınıfı arayüzü Honda gibi çeşitli otomobil arabada Drivemode entegre bizimle ortaklık böylece güvenlidir. https://goo.gl/tTWdG8 Drivemode aşağıdaki çalışır:  - Binbaşı navigasyon uygulamaları (Google, Waze ve daha fazlası)  - Binbaşı müzik uygulamaları (Pandora, Spotify, Google Müzik, Player.fm, PowerAMP ve daha fazlası oyna)  - Binbaşı mesajlaşma uygulamaları (SMS, Facebook Messenger ve WhatsApp)  - Binbaşı sesli arama uygulamaları (Google Asistan) Burada bizim topluluğa katılın! (Yalnızca İngilizce) https://www.facebook.com/groups/563077224198166/ Bize kendi dilinizde Drivemode çevrilmesine yardımcı! https://goo.gl/SK8Znb}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more
Description (
Characters: 1746 of 4000
)
Drivemode simplifies how you manage calls and messages while driving. With a streamlined interface to safely answer calls or send and hear messages, Drivemode’s voice-enabled commands and large buttons let you to focus on driving. Use voice-control, a broad swipe, or a single tap and move seamlessly between applications. - Reply to a message or text using voice commands - Overlay your favorite music player on top of a navigation app - Ignore calls or messages in “Do Not Disturb” mode - Set up text message auto-replies - Automatically launch and close with Bluetooth pairing - Configure to automatically launch when you start driving - View your driving history - Get personalized recommendations over time based on your activities, calendar, and favorite places Drivemode’s simple interface can integrate many of your favorite apps, including: - Navigation apps - Music apps - Messaging apps - Voice assistant apps Use Drivemode to easily upgrade your current car to a smarter car, for rental or loaner cars, and keep your preferences consistent from vehicle to vehicle. Commuters, professional or part-time drivers, car-sharers, and road-trippers can all make Drivemode part of a better, safer driving experience. Drivemode is an automotive-grade interface designed and developed to adhere to National Highway Traffic Safety Administration safety guidelines for driving apps. Please note that Drivemode requires comprehensive permissions to access apps and integrate them into a single interface. Drivemode may store information about installed apps to provide recommendations and save settings between devices. Join our Facebook User Community to share feedback or ask questions: https://www.facebook.com/groups/563077224198166/}
Read more

Visual ASO

Screenshots