Slingshot Smash-Shooting Range

0
ASO score
Text
0/100
Graphic
0/100
Reviews
0/100
Other
0/100
Additional Information
Rating:
4.27
Voted: 4.31M
Google Play Link:
Website:
Email:
Privacy Policy:
Categories: Arcade
Size: 96MB
iAP: 2.99 - 2.99 $
Installs: 35.62M
App Age: 2 years 7 months
Release Date: May 12, 2020
Last Update: Oct 17, 2022
Version: 1.6.18
Version history
1.6.18
Oct 17, 2022
- Minor bug fixes
1.6.17
Sep 26, 2022
- Minor bug fixes
Version history
1.6.18
Oct 17, 2022
- Minor bug fixes
1.6.17
Sep 26, 2022
- Minor bug fixes
1.6.13
Jul 14, 2022
- Minor bug fixes
1.6.7
May 13, 2022
- Minor bug fixes
1.6.6
Apr 01, 2022
- Minor bug fixes
1.6.4
Mar 23, 2022
- Minor bug fixes
1.6.3
Feb 24, 2022
- Minor bug fixes
1.6.2
Feb 17, 2022
- Minor bug fixes
1.5.16
Jan 21, 2022
1.5.15
Jan 11, 2022
1.5.6
Nov 16, 2021
- Minor bug fixes
1.5.3
Aug 11, 2021
- Minor bug fixes
1.4.9
Jul 15, 2021
- Minor bug fixes
1.4.5.1
Jun 02, 2021
- Minor bug fixes
1.4.3
Apr 26, 2021
- Minor bug fixes
1.4.2
Apr 21, 2021
- Minor bug fixes
1.4.0
Apr 15, 2021
1.2.7
Mar 03, 2021
New Awesome Slingshots and Projectiles!<br>Try completely new experience with Fireball and other cool special projectiles!<br>Play, enjoy and get satisfaction ^_^
1.2.5
Dec 16, 2020
1.2.3
Dec 02, 2020
1.2.1
Nov 26, 2020
1.2.0
Nov 10, 2020
1.1.0
Sep 25, 2020
1.0.10
Sep 10, 2020
0.1.0
Jul 30, 2020
0.0.8
Jun 19, 2020
0
May 12, 2020
First release

Compare with Category Top Apps

Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Metrics
Current App
Category Top Average
Difference
Installs
Current App: 35.7M
Category Top Average: 106.8M
-67%
Rating
Current App: 4.27
Category Top Average: 4.45
-4%
Number of Ratings (Voted)
Current App: 39.7K
Category Top Average: 1.8M
-98%
App Age
Current App: 2y 6m
Category Top Average: 4y 5m
-42%
In-app Purchases Price
Current App: $3
Category Top Average: $52
-94%
Update Frequency
Current App: 21d
Category Top Average: 134d
-84%
Title Length
Current App: 30
Category Top Average: 23
+30%
Short Description Length
Current App: 78
Category Top Average: 66
+18%
Description Length
Current App: 1 069
Category Top Average: 1 989
-46%
Number of Screenshots
Current App: 240
Category Top Average: 127
+89%
Has Video?
Current App: No
Category Top Average: 0% has videos
Size
Current App: 96MB
Category Top Average: 121MB
-20%

All Rankings

All
New
Trending Up
Trending Down
All
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Nov 27, 2022: 17
Dec 04, 2022: -6 23 -6
Nov 27, 2022: 29
Dec 04, 2022: +5 24 +5
Nov 27, 2022: 23
Dec 04, 2022: -2 25 -2
Nov 27, 2022: 20
Dec 04, 2022: -7 27 -7
Nov 27, 2022: 41
Dec 04, 2022: +8 33 +8
Nov 27, 2022: 42
Dec 04, 2022: +6 36 +6
Nov 27, 2022: 50
Dec 04, 2022: +11 39 +11
Nov 27, 2022: 40
Dec 04, 2022: -1 41 -1
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 42 IN
Nov 27, 2022: 47
Dec 04, 2022: +4 43 +4
Load more
New
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 42 IN
Nov 27, 2022:
Dec 04, 2022: IN 45 IN
Load more
Trending Up
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Nov 27, 2022: 29
Dec 04, 2022: +5 24 +5
Nov 27, 2022: 41
Dec 04, 2022: +8 33 +8
Nov 27, 2022: 42
Dec 04, 2022: +6 36 +6
Nov 27, 2022: 50
Dec 04, 2022: +11 39 +11
Nov 27, 2022: 47
Dec 04, 2022: +4 43 +4
Load more
Trending Down
Nov 27, 2022
Dec 04, 2022
Nov 27, 2022: 17
Dec 04, 2022: -6 23 -6
Nov 27, 2022: 23
Dec 04, 2022: -2 25 -2
Nov 27, 2022: 20
Dec 04, 2022: -7 27 -7
Nov 27, 2022: 40
Dec 04, 2022: -1 41 -1
Load more

Downloads

Downloads Graph
Downloads icon
Total
35.6M
Last month icon
Last month
1.3M

Text ASO

Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 7 of 50
)
弹弓射击:靶场
Title (
Characters: 7 of 50
)
彈弓射擊:靶場
Title (
Characters: 7 of 50
)
彈弓射擊:靶場
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash : stand de tir
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash : stand de tir
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 28 of 50
)
Slingshot Smash: Schießplatz
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 16 of 50
)
Tabrakan Katapel
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 17 of 50
)
スリングショットスマッシュ:射撃場
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 15 of 50
)
슬링샷 스매시: 슈팅 레인지
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 20 of 50
)
Lestik Menghancurkan
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 27 of 50
)
Slingshot Smash: Strzelnica
Title (
Characters: 29 of 50
)
Slingshot Smash: Tiro ao Alvo
Title (
Characters: 29 of 50
)
Slingshot Smash: Tiro ao Alvo
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 27 of 50
)
Slingshot Smash: Разрушение
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 15 of 50
)
Slingshot Smash
Title (
Characters: 15 of 50
)
Slingshot Smash
Title (
Characters: 15 of 50
)
Slingshot Smash
Title (
Characters: 15 of 50
)
Slingshot Smash
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 25 of 50
)
สลิงช็อตสแมช: ฝึกความแม่น
Title (
Characters: 27 of 50
)
Slingshot Smash: Atış Alanı
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Title (
Characters: 25 of 50
)
Bắn Súng Cao Su: Hủy Diệt
Title (
Characters: 30 of 50
)
Slingshot Smash-Shooting Range
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Smash teikens, vernietig groot geboue met &#39;n slingervel, en vernietig die stad!
Short Description (
Characters: 94 of 80
)
Shkatërroni objektivat, shkatërroni ndërtesa të mëdha me një llastiqe dhe shkatërroni qytetin!
Short Description (
Characters: 53 of 80
)
ኢላማዎችን ሰበሩ ፣ በወንጭፍ ድንጋይ ግዙፍ ሕንፃዎችን አጥፉ እና ከተማዋን አፍርሱ!
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
سحق الأهداف ، ودمر المباني الضخمة باستخدام مقلاع ، ودمر المدينة!
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Ջախջախել թիրախները, քանդել հսկայական շենքերը ճեղապարսատով և քանդել քաղաքը:
Short Description (
Characters: 64 of 80
)
Hədəfləri vur, nəhəng binaları azmışlarla məhv et və şəhəri sök!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
লক্ষ্যবস্তু ভেঙে ফেলুন, স্লিংশট দিয়ে বিশাল ভবন ধ্বংস করুন এবং শহরটি ধ্বংস করুন!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Helburuak apurtu, eraikin erraldoiak suntsipen batekin bota eta hiria eraitsi!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Стреляй из катапульты и уничтожай целые здания! Пусть шар всегда бьет в цель!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Разбивайте мишени, разрушавайте огромни сгради с прашка и разрушавайте града!
Short Description (
Characters: 99 of 80
)
ပစ်မှတ်များကိုချေမှုန်းခြင်း၊ လောက်လေးခွဖြင့်ကြီးမားသောအဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီး၍ မြို့ကိုဖြိုချပါ။
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Destrueix objectius, destrueix edificis enormes amb una fona i enderroca la ciutat.
Short Description (
Characters: 32 of 80
)
使用弹弓射击来砸烂目标、摧毁巨大的建筑,证明自己百步穿杨的实力!
Short Description (
Characters: 26 of 80
)
使用彈弓砸爛目標、摧毀巨大的建築並證明你的射擊準頭!
Short Description (
Characters: 26 of 80
)
使用彈弓砸爛目標、摧毀巨大的建築並證明你的射擊準頭!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Razbijte mete, uništite ogromne zgrade praćkom i srušite grad!
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
Rozbijte cíle, zničte obrovské budovy prakem a zbořte město!
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Smadre mål, ødelæg enorme bygninger med et slynge, og ødelæg byen!
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Vernietig doelen, vernietig enorme gebouwen met een katapult en vernietig de stad!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Smash targets, destroy huge buildings with a slingshot, and demolish the city!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Smash targets, destroy huge buildings with a slingshot, and prove your accuracy!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Smash targets, destroy huge buildings with a slingshot, and prove your accuracy!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Smash targets, destroy huge buildings with a slingshot, and demolish the city!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Smash targets, destroy huge buildings with a slingshot, and prove your accuracy!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Smash targets, destroy huge buildings with a slingshot, and prove your accuracy!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Smash targets, destroy huge buildings with a slingshot, and demolish the city!
Short Description (
Characters: 72 of 80
)
Purustage sihtmärgid, hävitage pildiga tohutud hooned ja lammutage linn!
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
Basagin ang mga target, sirain ang malalaking gusali na may tirador, at wasakin ang lungsod!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Murskaa kohteet, tuhoa valtavat rakennukset rintaremmillä ja purkaa kaupunki!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Détruisez d&#39;énormes bâtiments avec votre fronde et prouvez votre précision !
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Détruisez d&#39;énormes bâtiments avec votre fronde et prouvez votre précision !
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
Esnaquiza obxectivos, destrúe inmensos edificios cun estilingue e demole a cidade.
Short Description (
Characters: 81 of 80
)
დაარღვიე სამიზნეები, გაანადგურე უზარმაზარი შენობები სლინგოთით და დაანგრიე ქალაქი!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
Vernichte Ziele, zerstöre Gebäude mit einer Schleuder und beweise dein Können!
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Σπάστε στόχους, καταστρέψτε τεράστια κτίρια με μια σφεντόνα και γκρεμίστε την πόλη!
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
લક્ષ્યોને તોડી નાખો, ગોળીઓથી વિશાળ ઇમારતોનો નાશ કરો અને શહેર તોડી નાખો!
Short Description (
Characters: 50 of 80
)
רסק מטרות, הרס בניינים ענקיים עם קלע והרס את העיר!
Short Description (
Characters: 82 of 80
)
लक्ष्य को नष्ट करें, एक गुलेल से विशाल इमारतों को नष्ट करें और शहर को ध्वस्त करें!
Short Description (
Characters: 84 of 80
)
Csapj le célokat, pusztíts el hatalmas épületeket csúzlival, és rombold le a várost!
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Snilldar skotmörk, eyðileggja risastórar byggingar með slengju og rífa borgina!
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Hantam target, hancurkan bangunan dengan katapel, dan buktikan keakuratan kamu!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Colpisci i bersagli, distruggi palazzi con la fionda e mostra la tua precisione!
Short Description (
Characters: 35 of 80
)
スリングショットで目標を粉砕して巨大な建物を破壊し、正確性を極めよう!
Short Description (
Characters: 86 of 80
)
ಗುರಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿ, ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕವೆಗೋಲಿನಿಂದ ನಾಶಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಗರವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ!
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
Нысаналарды талқандаңыз, үлкен ғимараттарды рогаткамен қиратыңыз және қаланы қиратыңыз!
Short Description (
Characters: 58 of 80
)
កម្ទេចគោលដៅបំផ្លាញអាគារធំ ៗ ដោយប្រើរអិលហើយកំទេចទីក្រុងចោល!
Short Description (
Characters: 37 of 80
)
새총으로 목표를 박살하거나 건물을 파괴하고 슈팅 정확도를 뽐내세요!
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
Буталарды талкалаңыз, чоң имараттарды ритм менен талкалаңыз жана шаарды талкалаңыз!
Short Description (
Characters: 52 of 80
)
ຕີເປົ້າ,າຍ, ທຳ ລາຍຕຶກໃຫຍ່ດ້ວຍກະຖຸນ, ແລະ ທຳ ລາຍເມືອງ!
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
Sagrauj mērķus, iznīcini milzīgas ēkas ar siksnu un nojauc pilsētu!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Sumušti taikinius, sunaikinti didžiulius pastatus su stropu ir nugriauti miestą!
Short Description (
Characters: 69 of 80
)
Пресечете цели, уништете огромни згради со прашка и урнете го градот!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Hancur sasaran, musnahkan bangunan dengan lestik dan buktikan ketepatan anda!
Short Description (
Characters: 93 of 80
)
ടാർഗെറ്റുകൾ തകർക്കുക, സ്ലിംഗ്ഷോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക, നഗരം പൊളിക്കുക!
Short Description (
Characters: 61 of 80
)
लक्ष्य नष्ट करा, गोफणीने प्रचंड इमारती नष्ट करा आणि शहर पाडा!
Short Description (
Characters: 75 of 80
)
Зорилтот газруудыг цохиж, асар том барилгуудыг чавхаар устгаж, хотыг нураа!
Short Description (
Characters: 67 of 80
)
लक्ष्य तोड्नुहोस्, एक स्लिंगशट संग विशाल भवनहरु नष्ट, र शहर ध्वस्त!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Knus mål, ødelegg enorme bygninger med et slynge, og riv byen!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Knus mål, ødelegg enorme bygninger med et slynge, og riv byen!
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
اهداف را بکوبید ، ساختمانهای عظیم را با تیرکمان بچه گانه تخریب کنید و شهر را خراب کنید!
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
اهداف را بکوبید ، ساختمانهای عظیم را با تیرکمان بچه گانه تخریب کنید و شهر را خراب کنید!
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
اهداف را بکوبید ، ساختمانهای عظیم را با تیرکمان بچه گانه تخریب کنید و شهر را خراب کنید!
Short Description (
Characters: 87 of 80
)
اهداف را بکوبید ، ساختمانهای عظیم را با تیرکمان بچه گانه تخریب کنید و شهر را خراب کنید!
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
Używając procy rozbijaj cele i niszcz budynki, udowadniając swoją celność!
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Mostre sua mira destruindo alvos e edifícios enormes com um estilingue!
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
Mostre sua mira destruindo alvos e edifícios enormes com um estilingue!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਾਹ ਦਿਓ!
Short Description (
Characters: 76 of 80
)
Distrugeți ținte, distrugeți clădiri uriașe cu o praștie și demolați orașul!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Стреляй из катапульты и уничтожай целые здания! Пусть шар всегда бьет в цель!
Short Description (
Characters: 62 of 80
)
Разбијте мете, уништите огромне зграде праћком и срушите град!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
ඉලක්ක සුනුවිසුනු කර, විශාල ගොඩනැගිලි ස්ලිංෂොට් එකකින් විනාශ කර නගරය කඩා දමන්න!
Short Description (
Characters: 60 of 80
)
Rozbite ciele, zničte prakom obrovské budovy a zničte mesto!
Short Description (
Characters: 66 of 80
)
Razbite tarče, uničite ogromne zgradbe s praško in porušite mesto!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
¡Golpea objetivos, destruye edificios con un tirachinas y prueba tu precisión!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
¡Golpea objetivos, destruye edificios con un tirapiedras y prueba tu puntería!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
¡Golpea objetivos, destruye edificios con un tirapiedras y prueba tu puntería!
Short Description (
Characters: 78 of 80
)
¡Golpea objetivos, destruye edificios con un tirapiedras y prueba tu puntería!
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Malengo ya Smash, kuharibu majengo makubwa na kombeo, na kubomoa jiji!
Short Description (
Characters: 70 of 80
)
Krossa mål, förstör enorma byggnader med en slangbult och riva staden!
Short Description (
Characters: 83 of 80
)
இலக்குகளை உடைத்து, பெரிய கட்டிடங்களை ஸ்லிங்ஷாட்டால் அழிக்கவும், நகரத்தை இடிக்கவும்!
Short Description (
Characters: 92 of 80
)
లక్ష్యాలను ఛేదించండి, స్లింగ్‌షాట్‌తో భారీ భవనాలను నాశనం చేయండి మరియు నగరాన్ని కూల్చివేయండి!
Short Description (
Characters: 71 of 80
)
ยิงถล่มเป้าหมาย ทำลายอาคารขนาดใหญ่ด้วยสลิงช็อต และพิสูจน์ความแม่นของคุณ
Short Description (
Characters: 79 of 80
)
Sapan ile hedefleri vur, koca koca binaları tahrip et ve nişancılığını kanıtla!
Short Description (
Characters: 77 of 80
)
Стреляй из катапульты и уничтожай целые здания! Пусть шар всегда бьет в цель!
Short Description (
Characters: 74 of 80
)
اہداف کو توڑیں ، گلنگ سے بڑی عمارتوں کو تباہ کریں ، اور شہر کو مسمار کریں!
Short Description (
Characters: 73 of 80
)
Phá hủy các tòa nhà khổng lồ bằng súng cao su và khẳng định tài thiện xạ!
Short Description (
Characters: 80 of 80
)
Shaya amatshe, ubhidlize izakhiwo ezinkulu ngesilingi, futhi ubhidlize idolobha!
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1073 of 4000
)
Slingshot Smash - игра, где тебе не нужно быть осторожным, где не надо волноваться, что сейчас ты что-то сломаешь. Наоборот! Ты ДОЛЖЕН уничтожать все подряд, ведь твоя цель — стрелять из огромной катапульты и разрушать все, что стоит у тебя на пути! Здания, ограждения, башни, стены — все под снос! Не оставляй ничего после себя! Старайся получить максимум очков, чтобы заработать самую лучшую награду и стать мастером катапульты! Докажи, что ты — самый меткий стрелок на свете! ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ: - Красивая 3D графика - Забавная физика (wacky physics ключ) - Легкое управление - Много уровней разной сложности - Понятный интерфейс Slingshot Smash - это море веселья и позитива... и разрушения, конечно! В игре ты не будешь скучать! Качай бесплатно и начинай сеять хаос повсюду! ========================= СООБЩЕСТВА КОМПАНИИ: ======================== Vkontakte: https://vk.com/azurgamesofficial Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 439 of 4000
)
《弹弓射击》这款游戏中,碰坏东西是不用赔的。不,恰恰相反!你必须砸烂一切,因为游戏的主旨便是使用巨大弹弓砸烂你眼前的一切!无论是建筑、栅栏、高塔、墙壁……通通砸烂!一件别留!取得最高分数来获得最佳奖励并成为弹弓大师!向全世界证明,没有人比你更厉害! 你会爱上《弹弓射击》的原因: - 绚丽3D画面 - 夸张的物理 - 简单的控制 - 数量丰富、难度不一的关卡 - 简单的界面 《弹弓射击》充满无尽的乐趣……当然还有毁灭!你绝对不会感到无聊!立即免费安装并开始造成混乱! ========== 公司社区: ========== Facebook:https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram:https://www.instagram.com/azur_games YouTube:https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 445 of 4000
)
《彈弓射擊》這款遊戲中,你可不用擔心不小心弄壞東西!不,恰恰相反!你必須砸爛一切,因為遊戲主旨正是使用巨大彈弓砸爛你眼前的一切!無論是建築、柵欄、高塔、牆壁……通通砸爛!別留下任何東西!取得最高分數來獲得最佳獎勵並成為彈弓大師!向全世界證明,沒有人比你更厲害! 你會愛上《彈弓射擊》的原因: - 美麗的 3D 圖像 - 誇張的物理 - 簡單的控制 - 許多難度不一的關卡 - 簡單的介面 《彈弓射擊》充滿無盡的樂趣……當然還有毀滅!你絕對不會感到無聊!立即免費安裝並開始造成混亂! ========== 公司社群: ========== Facebook:https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram:https://www.instagram.com/azur_games YouTube:https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 445 of 4000
)
《彈弓射擊》這款遊戲中,你可不用擔心不小心弄壞東西!不,恰恰相反!你必須砸爛一切,因為遊戲主旨正是使用巨大彈弓砸爛你眼前的一切!無論是建築、柵欄、高塔、牆壁……通通砸爛!別留下任何東西!取得最高分數來獲得最佳獎勵並成為彈弓大師!向全世界證明,沒有人比你更厲害! 你會愛上《彈弓射擊》的原因: - 美麗的 3D 圖像 - 誇張的物理 - 簡單的控制 - 許多難度不一的關卡 - 簡單的介面 《彈弓射擊》充滿無盡的樂趣……當然還有毀滅!你絕對不會感到無聊!立即免費安裝並開始造成混亂! ========== 公司社群: ========== Facebook:https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram:https://www.instagram.com/azur_games YouTube:https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1068 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1076 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1076 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1149 of 4000
)
Slingshot Smash n'est pas le genre de jeu où il faut prendre des pincettes ou éviter de détruire quelque chose... Bien au contraire : le principe même du jeu, c'est de tout défoncer à l'écran avec votre énorme fronde ! Bâtiments, clôtures, tours, murs... Tout doit disparaître ! Tentez d'obtenir un maximum de points pour décrocher la meilleure récompense et devenir le maître de la fronde ! Prouvez au monde qu'il n'y a pas meilleur tireur que vous ! CINQ RAISONS D'AIMER SLINGSHOT SMASH : - De superbes graphismes 3D - Une physique délirante - Des commandes simples - De nombreux niveaux à la difficulté progressive - Une interface intuitive Slingshot Smash est un concentré de plaisir et... de destruction, bien sûr ! Vous ne vous ennuierez pas une seule seconde. Installez ce jeu gratuitement et commencez à semer le chaos dès maintenant ! ============================ COMMUNAUTÉ DU DÉVELOPPEUR : ============================ Facebook : https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram : https://www.instagram.com/azur_games YouTube : https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1149 of 4000
)
Slingshot Smash n'est pas le genre de jeu où il faut prendre des pincettes ou éviter de détruire quelque chose... Bien au contraire : le principe même du jeu, c'est de tout défoncer à l'écran avec votre énorme fronde ! Bâtiments, clôtures, tours, murs... Tout doit disparaître ! Tentez d'obtenir un maximum de points pour décrocher la meilleure récompense et devenir le maître de la fronde ! Prouvez au monde qu'il n'y a pas meilleur tireur que vous ! CINQ RAISONS D'AIMER SLINGSHOT SMASH : - De superbes graphismes 3D - Une physique délirante - Des commandes simples - De nombreux niveaux à la difficulté progressive - Une interface intuitive Slingshot Smash est un concentré de plaisir et... de destruction, bien sûr ! Vous ne vous ennuierez pas une seule seconde. Installez ce jeu gratuitement et commencez à semer le chaos dès maintenant ! ============================ COMMUNAUTÉ DU DÉVELOPPEUR : ============================ Facebook : https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram : https://www.instagram.com/azur_games YouTube : https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 951 of 4000
)
Bei Slingshot Smash musst du dir keine Sorgen machen, wenn du etwas zerstörst! Nein, ganz im Gegenteil! Du MUSST alles mit einer riesigen Schleuder zerstören! Egal, ob du Gebäude, Zäune, Türme, Mauern oder sonst etwas triffst, schieß alles ab! Je mehr Punkte zu erzielst, desto bessere Belohnungen warten auf dich! Zeige der Welt, dass du der Schleudermeister bist! DARUM LIEBST DU SLINGSHOT SMASH: - Wunderschöne 3D-Grafik - Krasse Physikeffekte - Einfache Steuerung - Viele herausfordernde Levels - Intuitive Benutzeroberfläche Slingshot Smash ist ein Spiel voller Spaß und natürlich Zerstörung, also wird dir keine Sekunde langweilig sein! Installiere das Spiel kostenlos und sorge für Chaos! ========================= FIRMEN-COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1144 of 4000
)
Tabrakan Katapel bukan jenis game di mana kamu harus hati-hati atau memikirkan untuk merusak sesuatu! Bukan, namun kebalikannya! Kamu HARUS menabrak semuanya karena tujuannya adalah menembak dari katapel besar dan menghancurkan semua yang kamu lihat di depanmu! Bangunan, pagar, menara, dinding... Semuanya harus runtuh! Jangan tinggalkan apa pun di belakangmu! Tembak untuk mencapai poin maks agar bisa mendapatkan hadiah dan menjadi master katapel! Buktikan kepada dunia bahwa tidak seorang pun bisa menembak lebih baik daripada kamu! MENGAPA KAMU AKAN MENYUKAI TABRAKAN KATAPEL: - Grafik 3D yang cantik - Fisik yang aneh - Kontrol yang mudah - Banyak level dengan kesulitan yang berbeda - Antarmuka yang intuitif Tabrakan Katapel dikemas dengan berbagai macam kesenangan dan... penghancuran! Kamu tidak akan bosan bahkan sedetik pun! Pasang secara gratis dan mulai pemerintahan kekacauan! ======================== KOMUNITAS PERUSAHAAN: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1063 of 4000
)
Slingshot Smash non è il tipo di gioco in cui devi essere prudente e aver paura di fare danni! È proprio il contrario! DEVI spaccare tutto, perché lo scopo del gioco è sparare con un'enorme fionda e distruggere quello che ti trovi davanti! Edifici, staccionate, torri, muri... Tutto deve crollare! Non lasciare niente in piedi! Punta al numero massimo di punti per ottenere la ricompensa migliore e diventare l'asso della fionda! Dimostra al mondo che nessuno spara meglio di te! ECCO PERCHÉ ADORERAI SLINGSHOT SMASH: - Splendida grafica 3D - Effetti fisici bizzarri - Comandi semplici - Tanti livelli di difficoltà variabile - Interfaccia intuitiva Slingshot Smash offre tanto divertimento... e tanta distruzione! Non ti annoierai mai! Installa gratis adesso e inizia a seminare il caos! ======================== COMMUNITY DELL'EDITORE: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 557 of 4000
)
スリングショットスマッシュなら、いくら壊しても大丈夫!これぞ破壊のゲーム!巨大なスリングショットを撃って目の前のあらゆるものを壊してしまおう。建物や塀、塔に壁…何もかもぶっ壊せ!最高ポイントをたたき出して最高の報酬を手に入れ、スリングショットのマスターになろう!世界に向けてナンバー1を証明しよう! スリングショットスマッシュが人気の理由: - 美しい3Dグラフィック - 奇抜な物理 - カンタン操作 - さまざまな難易度の豊富なステージ - 使いやすいインターフェース スリングショットスマッシュは楽しさも破壊力も満点のゲームです!1秒たりとも飽きさせません!今すぐ無料でインストールして大混乱を巻き起こしましょう! ======================== 弊社の公式コミュニティ: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 645 of 4000
)
슬링샷 스매시는 여러분이 무언가를 망가뜨리는 것에 대해 조심하거나 걱정해야 하는 그런 종류의 게임이 아닙니다! 사실 그 반대죠! 거대한 새총으로 모든 것을 박살 내고 여러분 눈에 보이는 모든 것을 파괴하는 것이 이 게임의 포인트이기 때문입니다! 건물, 울타리, 탑, 벽… 무엇이든 다 박살 내세요! 하나도 남겨두지 마세요! 최대한 많은 포인트를 획득해 최고의 보상을 받고 새총 마스터가 되어보세요! 여러분이 세계 최고의 슈터임을 증명하세요! 슬링샷 스매시를 사랑하는 이유: - 아름다운 3D 그래픽 - 익살스러운 물리 - 간단한 조작 - 다양한 난이도의 레벨들 - 사용하기 쉬운 인터페이스 다양한 재미와... 파괴로 가득 찬 슬링샷 스매시! 한순간도 지루할 틈이 없어요! 지금 바로 무료로 다운로드하고 혼란을 지배하세요! ======================== 개발자 커뮤니티 ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1152 of 4000
)
Lestik Menghancurkan bukan jenis permainan di mana anda harus berhati-hati atau bimbang akan merosakkan sesuatu! Tidak, sebaliknya! Anda HARUS menghancurkan segalanya kerana semuanya adalah untuk menembak dari lestik besar dan menghancurkan semua yang anda lihat di hadapan anda! Bangunan, pagar, menara, dinding... Semuanya mesti dilalui! Jangan tinggalkan apa-apa! Dapatkan mata maksimum untuk mendapat ganjaran terbaik dan jadilah pakar lestik! Buktikan kepada dunia bahawa tidak ada yang dapat menembak lebih baik daripada anda! MENGAPA ANDA AKAN MENYUKAI LESTIK MENGHANCURKAN: - Grafik 3D yang indah - Fizik aneh - Kawalan mudah - Banyak tahap dengan kesukaran yang berbeza-beza - Antara muka intuitif Lestik Menghancurkan dipenuhi dengan pelbagai jenis keseronokan dan... kehancuran, semestinya! Anda tidak akan bosan walaupun sesaat! Pasang secara percuma sekarang dan mulakan kekacauan! ======================== KOMUNITI SYARIKAT: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGames Official Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1089 of 4000
)
Slingshot Smash to nie jest gra, w której musisz się martwić, żeby czegoś nie zniszczyć! Wręcz przeciwnie! MUSISZ wszystko niszczyć, bo tutaj chodzi o strzelanie z wielkiej procy i niszczenie wszystkiego przed sobą! Budynków, płotów, wież, ścian... To wszystko musi zostać zniszczone! Nie zostaw kamienia na kamieniu! Strzelaj, aby zdobyć maksymalną liczbę punktów, odebrać najlepszą nagrodę i osiągnąć mistrzostwo strzelania z procy! Udowodnij całemu światu, że nikt nie strzela lepiej od ciebie! DLACZEGO POKOCHASZ SLINGSHOT SMASH: – Przepiękna grafika 3D – Szalony model fizyczny – Proste sterowanie – Mnóstwo etapów o różnym stopniu zaawansowania – Intuicyjny interfejs Slingshot Smash jest pełne zabawy i... destrukcji, oczywiście! Nie będziesz się nudzić nawet przez sekundę! Zainstaluj bezpłatnie teraz i zacznij siać chaos! ======================== SPOŁECZNOŚĆ FIRMY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1031 of 4000
)
Slingshot Smash não é o tipo de jogo em que você precisa ter cuidado para não quebrar nada! Muito pelo contrário! Você TEM que quebrar tudo usando um estilingue enorme para destruir o que encontrar pela frente! Edifícios, cercas, torres, paredes... Tudo tem que cair! Não deixe pedra sobre pedra! Tente conseguir o recorde para obter as melhores recompensas e virar o mestre do estilingue! Prove ao mundo todo que ninguém atira melhor do que você! POR QUE VOCÊ VAI AMAR SLINGSHOT SMASH: - Belos gráficos em 3D - Física maluca - Jogabilidade simples - Muitos níveis com dificuldade variada - Interface intuitiva Slingshot Smash vem com todo tipo de diversão... e de destruição, é claro! O tédio não vai chegar nem perto de você! Instale de graça, e que comece o caos! ======================== COMUNIDADE DA COMPANHIA: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1031 of 4000
)
Slingshot Smash não é o tipo de jogo em que você precisa ter cuidado para não quebrar nada! Muito pelo contrário! Você TEM que quebrar tudo usando um estilingue enorme para destruir o que encontrar pela frente! Edifícios, cercas, torres, paredes... Tudo tem que cair! Não deixe pedra sobre pedra! Tente conseguir o recorde para obter as melhores recompensas e virar o mestre do estilingue! Prove ao mundo todo que ninguém atira melhor do que você! POR QUE VOCÊ VAI AMAR SLINGSHOT SMASH: - Belos gráficos em 3D - Física maluca - Jogabilidade simples - Muitos níveis com dificuldade variada - Interface intuitiva Slingshot Smash vem com todo tipo de diversão... e de destruição, é claro! O tédio não vai chegar nem perto de você! Instale de graça, e que comece o caos! ======================== COMUNIDADE DA COMPANHIA: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1073 of 4000
)
Slingshot Smash - игра, где тебе не нужно быть осторожным, где не надо волноваться, что сейчас ты что-то сломаешь. Наоборот! Ты ДОЛЖЕН уничтожать все подряд, ведь твоя цель — стрелять из огромной катапульты и разрушать все, что стоит у тебя на пути! Здания, ограждения, башни, стены — все под снос! Не оставляй ничего после себя! Старайся получить максимум очков, чтобы заработать самую лучшую награду и стать мастером катапульты! Докажи, что ты — самый меткий стрелок на свете! ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ: - Красивая 3D графика - Забавная физика (wacky physics ключ) - Легкое управление - Много уровней разной сложности - Понятный интерфейс Slingshot Smash - это море веселья и позитива... и разрушения, конечно! В игре ты не будешь скучать! Качай бесплатно и начинай сеять хаос повсюду! ========================= СООБЩЕСТВА КОМПАНИИ: ======================== Vkontakte: https://vk.com/azurgamesofficial Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1014 of 4000
)
¡Slingshot Smash no es el tipo de juego en el que debas temer por romper algo! ¡No, al contrario! ¡TIENES que destrozarlo todo porque la gracia está en disparar un tirachinas gigante y destruir todo lo que veas! Edificios, construcciones, torres, muros... ¡Todo vale! ¡No te dejes nada! ¡Dispara para conseguir el máximo de puntos, la mejor recompensa y ser el maestro del tirachinas! ¡Demuéstrales a todos que eres un gran tirador! POR QUÉ ADORARÁS SLINGSHOT SMASH: - Preciosos gráficos 3D - Físicas chifladas - Controles sencillos - Montones de niveles de distintas dificultades - Interfaz intuitiva Slingshot Smash viene repleto de diversión y... ¡destrucción, por supuesto! ¡No te aburrirás ni un segundo! ¡Instálalo gratis y que reine el caos! ======================== COMUNIDAD DE NUESTRA COMPAÑÍA: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1081 of 4000
)
¡Slingshot Smash no es el tipo de juego en el que tengas que tener cuidado por romper algo! ¡Al contrario! ¡TIENES que destruirlo todo porque la gracia reside en disparar un tirapiedras gigante y destruir todo lo que haya a tu alcance! Edificios, construcciones, torres, muros... ¡Vale todo! ¡No dejes nada atrás! ¡Dispara para obtener el número máximo de puntos, la mejor recompensa y ser el maestro del tirapiedras! ¡Demuéstrale al mundo que nadie puede disparar mejor que tú! POR QUÉ TE ENCANTARÁ SLINGSHOT SMASH: - Preciosas gráficas 3D - Físicas alocadas - Controles simples - Montones de niveles de varias dificultades - Interfaz intuitiva Slingshot Smash viene cargado de todo tipo de diversión y... ¡destrucción, por supuesto! ¡No te vas a aburrir en ningún momento! ¡Instálalo gratis y que reine el caos! ======================== COMUNIDAD DE NUESTRA COMPAÑÍA: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1081 of 4000
)
¡Slingshot Smash no es el tipo de juego en el que tengas que tener cuidado por romper algo! ¡Al contrario! ¡TIENES que destruirlo todo porque la gracia reside en disparar un tirapiedras gigante y destruir todo lo que haya a tu alcance! Edificios, construcciones, torres, muros... ¡Vale todo! ¡No dejes nada atrás! ¡Dispara para obtener el número máximo de puntos, la mejor recompensa y ser el maestro del tirapiedras! ¡Demuéstrale al mundo que nadie puede disparar mejor que tú! POR QUÉ TE ENCANTARÁ SLINGSHOT SMASH: - Preciosas gráficas 3D - Físicas alocadas - Controles simples - Montones de niveles de varias dificultades - Interfaz intuitiva Slingshot Smash viene cargado de todo tipo de diversión y... ¡destrucción, por supuesto! ¡No te vas a aburrir en ningún momento! ¡Instálalo gratis y que reine el caos! ======================== COMUNIDAD DE NUESTRA COMPAÑÍA: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1080 of 4000
)
¡Slingshot Smash no es el tipo de juego en el que tengas que tener cuidado por romper algo! ¡Al contrario! ¡TIENES que destruirlo todo porque la gracia reside en disparar un tirapiedras gigante y destruir todo lo que haya a tu alcance! Edificios, construcciones, torres, muros... ¡Vale todo! ¡No dejes nada atrás! ¡Dispara para obtener el número máximo de puntos, la mejor recompensa y ser el maestro del tirapiedras! ¡Demuéstrale al mundo que nadie puede disparar mejor que tú! POR QUÉ TE ENCANTARÁ SLINGSHOT SMASH: - Preciosas gráficas 3D - Físicas alocadas - Controles simples - Montones de niveles de varias dificultades - Interfaz intuitiva Slingshot Smash viene cargado de todo tipo de diversión y... ¡destrucción, por supuesto! ¡No te vas a aburrir en ningún momento! ¡Instálalo gratis y que reine el caos! ======================== COMUNIDAD DE NUESTRA COMPAÑÍA: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 947 of 4000
)
สลิงช็อตสแมชนั้นเป็นเกมที่คุณไม่ต้องห่วงว่าข้าวของจะพัง! เพราะเป้าหมายนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง! คุณจะต้องทำลายทุกอย่าง โดยใช้สลิงช็อตขนาดยักษ์ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าให้พังทลาย! อาคาร รั้ว กำแพง... ทุกอย่างจะต้องหายไป! อย่าเหลืออะไรไว้ข้างหลัง! ยิงเพื่อทำสถิติคะแนนสูงสุดและรับรางวัลชั้นเลิศในฐานะเจ้าแห่งสลิงช็อต! พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไม่มีใครจะยิงแม่นไปกว่าคุณอีกแล้ว! เหตุผลที่คุณจะรักสลิงช็อตสแมช: - กราฟิก 3 มิติสุดสวย - ระบบฟิสิกส์สุดเพี้ยน - การควบคุมที่ง่ายดาย - ด่านให้เล่นมากมายที่ระดับความยากแตกต่างกันไป - หน้าจอที่เข้าใจง่าย สลิงช็อตสแมชนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและ... การทำลายล้างอีกมากมาย! คุณจะไม่เบื่อเลยแม้เพียงวินาทีเดียว! ติดตั้งฟรีได้ทันทีและเริ่มสร้างความโกลาหลกันได้เลย! ======================== ชุมชนของบริษัท: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1055 of 4000
)
Slingshot Smash bir şeylere zarar vermekten sakınman gereken bir oyun değil. Hatta, tam tersi, bu oyunda yapman gereken şey dev bir sapan ile atış yaparak önüne çıkan her şeyi yerle yeksan etmek. Binalar, çitler, kuleler, duvarlar, artık ne varsa... Hepsini vurup imha etmen gerek, hiçbir şey sağlam kalmamalı! En iyi atışları yap, en iyi puanları topla, en büyük ödülleri kazan ve en müthiş sapan ustası sen ol! Bu işte senden iyisi olmadığını tüm dünyaya göster! SLINGSHOT SMASH'İ SEVMEN İÇİN NEDENLER: - Muhteşem 3D grafikler - Çılgın oyun fiziği - Kolay kontroller - Farklı zorluk seviyelerinde bir sürü bölüm - Sezgisel arayüz Slingshot Smash ile çılgın bir eğlenceye hazır ol ve tabii önüne geleni imha etmeye. Bir saniye bile sıkılmayacaksın. Oyunu hemen indir ve kaos yaratmaya başla! ======================== AZUR GAMES TOPLULUĞU: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1073 of 4000
)
Slingshot Smash - игра, где тебе не нужно быть осторожным, где не надо волноваться, что сейчас ты что-то сломаешь. Наоборот! Ты ДОЛЖЕН уничтожать все подряд, ведь твоя цель — стрелять из огромной катапульты и разрушать все, что стоит у тебя на пути! Здания, ограждения, башни, стены — все под снос! Не оставляй ничего после себя! Старайся получить максимум очков, чтобы заработать самую лучшую награду и стать мастером катапульты! Докажи, что ты — самый меткий стрелок на свете! ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ: - Красивая 3D графика - Забавная физика (wacky physics ключ) - Легкое управление - Много уровней разной сложности - Понятный интерфейс Slingshot Smash - это море веселья и позитива... и разрушения, конечно! В игре ты не будешь скучать! Качай бесплатно и начинай сеять хаос повсюду! ========================= СООБЩЕСТВА КОМПАНИИ: ======================== Vkontakte: https://vk.com/azurgamesofficial Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1106 of 4000
)
Bắn Súng Cao Su không phải là loại trò chơi mà bạn phải cẩn thận hoặc lo lắng về việc phá hỏng thứ gì đó! Không, hoàn toàn ngược lại! Bạn phải phá vỡ mọi thứ vì mục tiêu chính là dùng khẩu súng cao su khổng lồ bắn vỡ tất cả những bạn thấy trước mặt! Tòa nhà, hàng rào, tháp, tường... Tất cả đều phải bắn vỡ! Đừng bỏ lại bất cứ thứ gì! Bắn để đạt số điểm tối đa nhằm nhận được phần thưởng cao nhất và trở thành bậc thầy bắn súng cao su! Hãy chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng không ai có thể bắn giỏi hơn bạn! LÝ DO BẠN SẼ THÍCH TRÒ CHƠI BẮN SÚNG CAO SU: - Đồ họa 3D đẹp mắt - Vật lý kỳ lạ - Điều khiển dễ dàng - Nhiều cấp độ với độ khó khác nhau - Giao diện trực quan Bắn Súng Cao Su chứa tất cả những niềm vui và... hủy diệt, tất nhiên! Bạn sẽ không cảm thấy chán bất cứ giây nào! Cài đặt miễn phí ngay bây giờ và bắt đầu thống trị sự hỗn loạn! ======================== CỘNG ĐỒNG CỦA CÔNG TY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more
Description (
Characters: 1069 of 4000
)
Slingshot Smash isn't the kind of game where you have to be careful or worry about wrecking something! No, just the opposite! You HAVE to smash everything because the whole point is to shoot from a huge slingshot and destroy all you see in front of you! Buildings, fences, towers, walls... It's all got to go! Don't leave anything behind! Shoot for the max number of points to get the best reward and be the slingshot master! Prove to the world that no one can shoot better than you! WHY YOU'LL LOVE SLINGSHOT SMASH: - Beautiful 3D graphics - Wacky physics - Easy controls - Lots of levels with varying difficulty - Intuitive interface Slingshot Smash is packed with all kinds of fun and... destruction, of course! You won't be bored for a second! Install for free now and start reigning chaos! ======================== COMPANY COMMUNITY: ======================== Facebook: https://www.facebook.com/AzurGamesOfficial Instagram: https://www.instagram.com/azur_games YouTube: https://www.youtube.com/AzurInteractiveGames}
Read more

Visual ASO

Screenshots

Rating & Reviews

Reviews Overview
🧐 Coming Soon…
Rating
4.3
4 310 073 voters

Reviews