mDM for Tablet

mDM for Tablet

Rating2.81
(Based on 32 votes)
Rating2.81
(Based on 32 votes)

Dive into all the detailed information on mDM for Tablet. asolytics.com presents Google Play rank history, app description details and changes, keyword density analyzer. And more, here at your elbow. Explore more with asolytics.com.

App Description

mDM for Tablet to zaprojektowana specjalnie na tablety z systemem Android aplikacja pozwalająca na pełne zarządzanie rachunkiem maklerskim.
Mogą z niej korzystać posiadacze rachunków w DM mBanku i usługi eMakler w mBanku.
Aplikacja daje możliwość dostępu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - błyskawicznego składania i modyfikacji zleceń, dostępu do rynkowych newsów, przejrzystego podglądu stanu rachunku i przelewów.
Klienci DM mBanku mają dodatkowo dostęp do giełd zagranicznych – NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange i Deutsche Börse, i możliwość składania zleceń w walucie danej giełdy.
Nowatorski system transakcyjny umożliwia składanie zleceń w unikalny sposób - jedno dotknięcie ekranu wystarczy do przesłania zlecenia na giełdę, zajęcia pierwszego miejsca w arkuszu zleceń lub wyrównania ceny do najlepszej rynkowej oferty.
Aplikacja oferuje też możliwość składania zleceń specjalnych: Zlecenia ochronnego oraz Łowca okazji. W ramach Zlecenia ochronnego można ustawić warunki Stop Loss, Take Profit i Trailing Stop, pozwalające na realizowanie zysku i chroniące przed stratą, szczególnie w sytuacji braku dostępu do notowań. Zlecenie Łowca Okazji pozwala na wykorzystanie atrakcyjnych cenowo okazji na rynku nawet bez śledzenia kursów.
Wizualizacja stanu i składu portfela daje przegląd sytuacji i zasobów inwestora a dostęp do informacji ze spółek i newsów Polskiej Agencji Prasowej pozwala być na bieżąco z sytuacją rynkową.
Podstawowe funkcje aplikacji mDM for Tablet:

• składanie zleceń na GPW w innowacyjny i bardzo szybki sposób,
• prezentacja stanu rachunku i posiadanych walorów,
• zlecenia specjalne – Łowca okazji, Zlecenie ochronne (dostępne dla klientów DM mBanku),
• dostęp do giełd zagranicznych: NYSE, NASDAQ, LSE i DB (dostępne dla klientów DM mBanku),
• możliwość składania zleceń na rynki zagraniczne w PLN, EUR, USD i GBP (dostępne dla klientów DM mBanku),
• podgląd listy zleceń i transakcji,
• modyfikacje zleceń,
• podgląd notowań,
• lista transakcji zawartych w trakcie sesji dla wskazanego instrumentu,
• pełnoekranowe wykresy,
• wizualizacja składu portfela inwestycyjnego,
• kalkulacja zysków i strat,
• uruchomienie oraz spłata kredytu,
• przelewy finansowe (dostępne dla klientów DM mBanku),
• zarządzanie wieloma rachunkami.

Żeby korzystać z aplikacji należy posiadać rachunek maklerski założony w Domu Maklerskim mBanku ( www.mdm.pl ) lub mieć aktywną usługę eMakler w mBanku - w tym przypadku trzeba mieć zainstalowane na tablecie obie aplikacje – mBank PL i mDM for Tablet. MDM is designed for tablet tablet-specific Android application that allows for full management of a brokerage account.
It can be used in the DM account holders mBank and services eMakler mBank.
The application gives you access to the Stock Exchange in Warsaw - rapid assembly and modification of orders, access to market news, transparent viewing account balances and transfers.
DM mBank customers additionally have access to foreign stock exchanges - NYSE, NASDAQ, the London Stock Exchange and Deutsche Börse, and the ability to place orders in the currency of exchange.
The innovative system allows the transaction to place orders in a unique way - one touch of the screen is enough to send orders to the stock exchange, seizing first place in the order or alignment to the best market price offer.
The application also offers the possibility to submit special orders: Orders of protection and Hunter occasion. As part of the protective orders you can set the conditions for Stop Loss, Take Profit and Trailing Stop, to undertake profit and protect against loss, especially in the absence of access to trading. Happy Hunter Order allows the use of cost-effective opportunity to the market even without tracking courses.
Visualization of the status and composition of the portfolio gives an overview of the situation and the resources of the investor and access to information from the companies and the Polish Press Agency news can be updated with the market situation.
Basic functions of MDM applications for Tablet:

• orders on the Warsaw Stock Exchange in an innovative and very fast way,
• presentation of the bill and the state owned assets,
• Special Order - Hunter opportunity Protective Order (available for clients mBank DM)
• access to foreign stock exchanges: NYSE, NASDAQ, LSE and DB (available for clients mBank DM)
• the possibility of placing orders on foreign markets in PLN, EUR, USD and GBP (available for clients mBank DM)
• view the list of orders and transactions,
• modification of orders,
• preview quotes,
• a list of transactions concluded during the session for the specified instrument,
• Full-screen charts,
• visualization of the composition of the investment portfolio,
• calculation of profit and loss,
• commissioning and repayment of the loan,
• Financial transfers (available to customers mBank DM)
• management of multiple accounts.

To use the application you must have a brokerage account established in the Brokerage mBank (www.mdm.pl) or have an active service eMakler mBank - in this case, you need to have both installed on the tablet applications - mBank PL and MDM for Tablet.

Words & Photos Quantity Changes Over Time

High-quality, competitive intelligence insights must be about small changes too. Has mDM for Tablet risen in rankings? Do your competitors get more traffic from organic search? If you don’t know what they have or have not changed, stats are useless.

We collect the information about text and image changes in the apps descriptions. Free version shows changes once a week. A paid version will notify you as soon as your competitor changes something - and show you what parts of the text he has changed and how.

Loading...

Google Play Rank History

Asolytics collects accurate data about position changes of mDM for Tablet in every category and TOP Apps Rankings from Google Play. Here you can see a free Asolytics version, where mDM for Tablet positions are collected once a week in USA. Paid Subscription lets you:

track changes of your competitors on the everyday basis

get information about 15+ regions (see the full list of countries here)

set up notifications about position changes in Google Play lists of your app and apps of your competitors.

Categories
mDM for Tablet is not on the Top Apps Categories from Google Play
Top Apps Rankings
mDM for Tablet is not on the Top Apps Rankings from Google Play

Keyword Density Analyzer

Keyword cloud

mbank 2.14%
orders 2.14%
dost 1.95%
zlece 1.75%
mbanku 1.75%
mdm 1.56%
tablet 1.36%
stock 1.36%
access 1.17%
Words density
Referring domains
mbank
11
2.1%
orders
11
2.1%
dost
10
2%
zlece
9
1.8%
mbanku
9
1.8%
mdm
8
1.6%
tablet
7
1.4%
stock
7
1.4%
access
6
1.2%

What words are essential for mDM for Tablet? How to compare the text description of your app and competitor’s? How to know the difference?

We analyze every description and show you the summary that can help you improve your texts and get more Google Play organic traffic. Request a demo to see the full version of the report and gain access to the notifications.

Reviews

In Asolytics free version we show how mDM for Tablet reviews have changed week-by-week. Reviews may help you find a new insights about your own product and know what is valuable for your customers. Keep a finger on the pulse of changes in user’s opinion of mDM for Tablet.

Expand your possibilities with a paid subscription - choose a country, version of the mDM for Tablet app, user’s mark to explore, search in texts of the review and see a wider range of dates.

Loading...
Week 35
Week 33
Loading...
3
1 reviews
Loading...
4
1 reviews

Keywords (App Search & Search Engine Optimization)

A unique feature - SEO and ASO data combined!

The ASO optimization affects ranking not only in Google Play but in Google search engine too. So it’s logical to see both results side by side. Asolytics free version gives you access to the first ten keywords that mDM for Tablet ranks in Google.com and Google Play US searches. All keywords and other countries data are available with paid subscription.

Keywords
# Top Keywords in Google.com search Position in Google.com search Volume in Google.com search Traffic Share from Google.com search Position in Google Play US Search Volume in Google Play US Search Traffic Share from Google Play Search
1 mdm for tablet - -
-
2
1
-
-
2 mdm for tablet app - -
-
7
1
-
-
3 mdm for tablet play - -
-
5
2
-
-
4 mdm for tablet install - -
-
7
6
-
-
5 mdm for tablet download - -
-
12
9
-
-
6 mdm for tablet free - -
-
7
5
-
-
7 mdm for tablet open - -
-
5
4
-
-
8 mdm for tablet open app - -
-
8
4
-
-
9 finance apps - -
-
-
-
-
10 mdm for tablet - - - 2 - -
11 mdm for tablet app - - - 7 - -
12 mdm for tablet play - - - 5 - -