mDM for Phone

mDM for Phone

Rating4.11
(Based on 509 votes)
Rating4.11
(Based on 509 votes)

Find out all the detailed info on mDM for Phone. Asolytics offers you Google Play rank history, app description details and changes, keyword density analyzer. And more, here at your service. Learn more with Asolytics.

Google Play Rank History

Asolytics collects accurate data about position changes of mDM for Phone in every category and TOP Apps Rankings from Google Play. Here you can see a free Asolytics version, where mDM for Phone positions are collected once a week in USA. Paid Subscription lets you:

track changes of your competitors on the everyday basis

get information about 15+ regions (see the full list of countries here)

set up notifications about position changes in Google Play lists of your app and apps of your competitors.

Categories
mDM for Phone is not on the Top Apps Categories from Google Play
Top Apps Rankings
mDM for Phone is not on the Top Apps Rankings from Google Play

App Description

Aplikacja mDM for Phone pozwala na zarządzanie inwestycjami giełdowymi z dowolnego miejsca
z poziomu telefonu. Mobilny system transakcyjny – dostępny dla klientów DM mBanku i usługi eMakler w mBanku - umożliwia rejestrację i modyfikację zleceń składanych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podgląd notowań, wykresów i sprawdzenie stanu rachunku.
Klienci DM mBanku otrzymują dodatkowo dostęp do rynków zagranicznych – NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange i Deutsche Börse, i możliwość składania zleceń w walucie danej giełdy.
W aplikacji są dostępne informacje ze spółek i newsy Polskiej Agencji Prasowej, dzięki którym inwestorzy są bieżąco z rynkiem.
Funkcje mDM for Phone:
• rejestracja zleceń na GPW,
• przegląd listy zleceń i transakcji,
• modyfikacje zleceń,
• widok stan rachunku i wycena aktywów,
• dostęp do giełd zagranicznych: NYSE, NASDAQ, LSE i DB (dostępne dla klientów DM mBanku),
• możliwość składania zleceń na rynki zagraniczne w PLN, EUR, USD i GBP (dostępne dla klientów DM mBanku),
• anulowanie zleceń specjalnych – Łowca okazji, Zlecenie ochronne (dostępne dla klientów DM mBanku)
• podgląd notowań w wygodnej, konfigurowalnej tabeli, z możliwością podglądu do pięciu linii ofert,
• prezentacja informacji dodatkowych związanych z notowaniami instrumentu (dla kontraktów terminowych dostępna jest liczba otwartych pozycji),
• pełnoekranowe wykresy notowań,
• rejestracja przelewów,
• przegląd dyspozycji odrzuconych,
• przegląd komunikatów,
• zarządzanie wieloma rachunkami w Domu Maklerskim mBanku,
• możliwość logowania odciskiem palca – dla urządzeń posiadających funkcjonalność Touch ID

Żeby korzystać z aplikacji należy posiadać rachunek maklerski założony w Domu Maklerskim mBanku ( www.mdm.pl ) lub mieć aktywną usługę eMakler w mBanku - w tym przypadku trzeba mieć zainstalowane na telefonie obie aplikacje – mBank PL i mDM for Phone. MDM application for Phone allows you to manage stock market investments from anywhere
from your phone. Mobile trading system - available to customers of mBank and DM services eMakler mBank - enables the registration and modification of orders placed on the Stock Exchange in Warsaw, preview quotes, charts and check the status of the account.
DM mBank Customers also receive access to foreign markets - NYSE, NASDAQ, the London Stock Exchange and Deutsche Börse, and the ability to place orders in the currency of exchange.
The applications are available for information from companies and Polish Press Agency news, thanks to which investors are currently with the market.
Phone MDM features for:
• Registration of orders on the WSE
• Review the list of orders and transactions,
• modification of orders,
• view account status and valuation of assets,
• access to foreign stock exchanges: NYSE, NASDAQ, LSE and DB (available for clients mBank DM)
• the possibility of placing orders on foreign markets in PLN, EUR, USD and GBP (available for clients mBank DM)
• cancellation of special orders - Hunter opportunity Protective Order (available for clients mBank DM)
• preview quotes comfortable, configurable table, with the ability to preview the five tenders,
• presentation of the additional information associated with the quotations of the instrument (the futures available for the number of open positions)
• Full-screen charts of trading,
• registration of transfers
• review of the rejected disposal,
• review the messages,
• management of multiple accounts in the Brokerage mBank
• the ability to log fingerprint - for devices with Touch ID functionality

To use the application you must have a brokerage account established in the Brokerage mBank (www.mdm.pl) or have an active service eMakler mBank - in this case, you need to have installed on the phone both applications - mBank PL and MDM for Phone.

Words & Photos Quantity Changes Over Time

High-quality, competitive intelligence insights must be about small changes too. Has mDM for Phone risen in rankings? Do your competitors get more traffic from organic search? If you don’t know what they have or have not changed, stats are useless.

We collect the information about text and image changes in the apps descriptions. Free version shows changes once a week. A paid version will notify you as soon as your competitor changes something - and show you what parts of the text he has changed and how.

Loading...

Keyword Density Analyzer

Keyword cloud

mbank 2.51%
mbanku 2.26%
dost? 2.01%
phone 2.01%
mdm 2.01%
orders 1.75%
zlece? 1.75%
available 1.5%
dla 1.5%
Words density
Referring domains
mbank
10
2.5%
mbanku
9
2.3%
dost?
8
2%
phone
8
2%
mdm
8
2%
orders
7
1.8%
zlece?
7
1.8%
available
6
1.5%
dla
6
1.5%

What words are essential for mDM for Phone? How to compare the text description of your app and competitor’s? How to know the difference?

We analyze every description and show you the summary that can help you improve your texts and get more Google Play organic traffic. Request a demo to see the full version of the report and gain access to the notifications.

Reviews

In Asolytics free version we show how mDM for Phone reviews have changed week-by-week. Reviews may help you find a new insights about your own product and know what is valuable for your customers. Keep a finger on the pulse of changes in user’s opinion of mDM for Phone.

Expand your possibilities with a paid subscription - choose a country, version of the mDM for Phone app, user’s mark to explore, search in texts of the review and see a wider range of dates.

Loading...
Week 34
Week 40
Loading...
5
1 reviews
Loading...
1
1 reviews

Keywords (App Search & Search Engine Optimization)

A unique feature - SEO and ASO data combined!

The ASO optimization affects ranking not only in Google Play but in Google search engine too. So it’s logical to see both results side by side. Asolytics free version gives you access to the first ten keywords that mDM for Phone ranks in Google.com and Google Play US searches. All keywords and other countries data are available with paid subscription.

Keywords
# Top Keywords in Google.com search Position in Google.com search Volume in Google.com search Traffic Share from Google.com search Position in Google Play US Search Volume in Google Play US Search Traffic Share from Google Play Search
1 android mdm free 15 10
-
30
New
-
-
2 mdm for phone - -
-
1
New
-
-
3 mdm for phone app - -
-
5
1
-
-
4 mdm for phone play - -
-
10
4
-
-
5 mdm for phone install - -
-
4
New
-
-
6 mdm for phone download - -
-
-
-
-
7 mdm for phone free - -
-
8
1
-
-
8 mdm for phone open - -
-
7
2
-
-
9 mdm for phone open app - -
-
12
5
-
-
10 finance apps - -
-
-
-
-
11 android mdm free 15 10 - 30 - -
12 mdm for phone - - - 1 - -
13 mdm for phone app - - - 5 - -